Het genie is een vuurtoren, bestemd om in de verte te lichten. De man, die het draagt is slechts de rots, waarop de vuurtoren is opgericht


het-genie-is-een-vuurtoren-bestemd-om-in-de-verte-te-lichten-de-man-die-het-draagt-is-slechts-de-rots-waarop-de-vuurtoren-is-opgericht
emile souvestrehetgenieiseenvuurtorenbestemdomindevertetelichtendemandiehetdraagtslechtsrotswaaropvuurtorenopgerichthet geniegenie isis eeneen vuurtorenbestemd omom inin dede verteverte tete lichtende mandie hethet draagtdraagt isis slechtsslechts dede rotswaarop dede vuurtorenvuurtoren isis opgerichthet genie isgenie is eenis een vuurtorenbestemd om inom in dein de vertede verte teverte te lichtendie het draagthet draagt isdraagt is slechtsis slechts deslechts de rotswaarop de vuurtorende vuurtoren isvuurtoren is opgerichthet genie is eengenie is een vuurtorenbestemd om in deom in de vertein de verte tede verte te lichtendie het draagt ishet draagt is slechtsdraagt is slechts deis slechts de rotswaarop de vuurtoren isde vuurtoren is opgerichthet genie is een vuurtorenbestemd om in de verteom in de verte tein de verte te lichtendie het draagt is slechtshet draagt is slechts dedraagt is slechts de rotswaarop de vuurtoren is opgericht

Hij, die denkt, staat in het leven eenzaam, als een wachter op een vuurtoren -Albert Guinon
hij-die-denkt-staat-in-het-leven-eenzaam-als-een-wachter-op-een-vuurtoren
De laagste aller schurken is de huichelaar, die ervoor zorg draagt zich op het ogenblik waarop hij zich het valst gedraagt, het deugdzaamst voor te doen -Marcus Tullius Cicero
de-laagste-aller-schurken-is-de-huichelaar-die-ervoor-zorg-draagt-zich-op-het-ogenblik-waarop-hij-zich-het-valst-gedraagt-het-deugdzaamst-voor-te-doen
Als ik van de ene bergstroom naar de andere ga, zie ik steeds dezelfde stroom. Maar als ik van rots naar rots klim, verandert dezelfde stroom bij elke stap die ik zet -Alain
als-ik-van-de-ene-bergstroom-naar-de-andere-ga-zie-ik-steeds-dezelfde-stroom-maar-als-ik-van-rots-naar-rots-klim-verandert-dezelfde-stroom-bij-elke
Maar een man die er naar streeft eerlijk te zijn of het langzamerhand te worden, draagt zijn rechter in het eigen hart -Hubert Lampo
maar-een-man-die-er-naar-streeft-eerlijk-te-zijn-of-het-langzamerhand-te-worden-draagt-zijn-rechter-in-het-eigen-hart
Het is een gewone dwaling iemand, die slechts één talent heeft, voor een genie te houden -Sir Arthur Helps
het-is-een-gewone-dwaling-iemand-die-slechts-één-talent-heeft-voor-een-genie-te-houden
Een man die rijk is en er niet van geniet, is als een ezel die goud draagt en distels eet -Thomas Fuller
een-man-die-rijk-is-er-niet-van-geniet-is-als-een-ezel-die-goud-draagt-distels-eet