Het harde bezwijkt onder het zachte, het sterke left het af tegen het zwakke. Iedereen weet dat, maar alleen de wijze weet het toe te passen


het-harde-bezwijkt-onder-het-zachte-het-sterke-left-het-af-tegen-het-zwakke-iedereen-weet-dat-maar-alleen-de-wijze-weet-het-toe-te-passen
lao-tsehethardebezwijktonderhetzachtesterkeleftaftegenzwakkeiedereenweetdatmaaralleendewijzetoetepassenhet hardeharde bezwijktbezwijkt onderonder hethet zachtehet sterkesterke leftleft hethet afaf tegentegen hethet zwakkeiedereen weetweet datmaar alleenalleen dede wijzewijze weetweet hethet toetoe tete passenhet harde bezwijktharde bezwijkt onderbezwijkt onder hetonder het zachtehet sterke leftsterke left hetleft het afhet af tegenaf tegen hettegen het zwakkeiedereen weet datmaar alleen dealleen de wijzede wijze weetwijze weet hetweet het toehet toe tetoe te passenhet harde bezwijkt onderharde bezwijkt onder hetbezwijkt onder het zachtehet sterke left hetsterke left het afleft het af tegenhet af tegen hetaf tegen het zwakkemaar alleen de wijzealleen de wijze weetde wijze weet hetwijze weet het toeweet het toe tehet toe te passenhet harde bezwijkt onder hetharde bezwijkt onder het zachtehet sterke left het afsterke left het af tegenleft het af tegen hethet af tegen het zwakkemaar alleen de wijze weetalleen de wijze weet hetde wijze weet het toewijze weet het toe teweet het toe te passen

De ellende is dat iedereen het beter weet, maar niemand goed -Gaby van den Berghe
de-ellende-is-dat-iedereen-het-beter-weet-maar-niemand-goed
Ongelukkig het hart dat niet weet hoe men liefheeft en het zachte genot om te schreien niet kent -Voltaire
ongelukkig-het-hart-dat-niet-weet-hoe-men-liefheeft-het-zachte-genot-om-te-schreien-niet-kent
Het leven is net een ballonvaart: je weet zeker dat je straks moet landen maar je weet tot het laatste moment niet waar en hoe -Fons Jansen
het-leven-is-net-een-ballonvaart-weet-zeker-dat-straks-moet-landen-maar-weet-tot-het-laatste-moment-niet-waar-hoe
Iedereen weet dat het mooiste en het beste datgene is wat niet bestaat, maar wat we ons inbeelden -Marc Callewaert
iedereen-weet-dat-het-mooiste-het-beste-datgene-is-wat-niet-bestaat-maar-wat-we-ons-inbeelden
Bijna iedereen weet dat, maar niet iedereen komt op de gedachte -Erasmus
bijna-iedereen-weet-dat-maar-niet-iedereen-komt-op-de-gedachte