Het individu maakt deel uit van het geheel. Behalve in bijzondere gevallen voegt hij er nimmer iets aan toe


het-individu-maakt-deel-uit-van-het-geheel-behalve-in-bijzondere-gevallen-voegt-hij-er-nimmer-iets-aan-toe
wallace stevenshetindividumaaktdeeluitvanhetgeheelbehalveinbijzonderegevallenvoegthijernimmerietsaantoehet individuindividu maaktmaakt deeldeel uituit vanvan hethet geheelbehalve inin bijzonderebijzondere gevallengevallen voegtvoegt hijhij erer nimmernimmer ietsiets aanaan toehet individu maaktindividu maakt deelmaakt deel uitdeel uit vanuit van hetvan het geheelbehalve in bijzonderein bijzondere gevallenbijzondere gevallen voegtgevallen voegt hijvoegt hij erhij er nimmerer nimmer ietsnimmer iets aaniets aan toehet individu maakt deelindividu maakt deel uitmaakt deel uit vandeel uit van hetuit van het geheelbehalve in bijzondere gevallenin bijzondere gevallen voegtbijzondere gevallen voegt hijgevallen voegt hij ervoegt hij er nimmerhij er nimmer ietser nimmer iets aannimmer iets aan toehet individu maakt deel uitindividu maakt deel uit vanmaakt deel uit van hetdeel uit van het geheelbehalve in bijzondere gevallen voegtin bijzondere gevallen voegt hijbijzondere gevallen voegt hij ergevallen voegt hij er nimmervoegt hij er nimmer ietshij er nimmer iets aaner nimmer iets aan toe

Het ongeluk voegt nieuwe luister toe aan de roem van grote mannen -François Fénelon
het-ongeluk-voegt-nieuwe-luister-toe-aan-de-roem-van-grote-mannen
Een groot deel van ons leven wordt doorgevracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden moeten -Seneca
een-groot-deel-van-ons-leven-wordt-doorgevracht-met-verkeerd-doen-het-grootste-deel-met-niets-doen-het-geheel-met-iets-anders-doen-dan-wij-zouden
Om de eigen geschiedenis acceptabel te maken, voegt ieder er een stukje legende aan toe -Marcel Jouhandeau
om-de-eigen-geschiedenis-acceptabel-te-maken-voegt-ieder-er-een-stukje-legende-aan-toe
Het morele leven van de mens maakt deel uit van het onderwerp van de kunstenaar, maar de moraliteit van de kunst bestaat uit het volmaakte gebruik van een onvolmaakt medium -Oscar Wilde
het-morele-leven-van-de-mens-maakt-deel-uit-van-het-onderwerp-van-de-kunstenaar-maar-de-moraliteit-van-de-kunst-bestaat-uit-het-volmaakte-gebruik-van
Hoe vaak zijn we al niet gestorven voor we geheel van het toneel verdwijnen? In iedere vriend verliezen we een deel van onszelf en wel het beste deel -Alexander Pope
hoe-vaak-zijn-we-al-niet-gestorven-voor-we-geheel-van-het-toneel-verdwijnen-in-iedere-vriend-verliezen-we-een-deel-van-onszelf-wel-het-beste-deel