Het is alsof God een muur heeft opgericht tussen Hem en ons


het-is-alsof-god-een-muur-heeft-opgericht-tussen-hem-ons
eckhart tollehetisalsofgodeenmuurheeftopgerichttussenhemonshet isis alsofalsof godgod eeneen muurmuur heeftheeft opgerichtopgericht tussentussen hemhem enen onshet is alsofis alsof godalsof god eengod een muureen muur heeftmuur heeft opgerichtheeft opgericht tussenopgericht tussen hemtussen hem enhem en onshet is alsof godis alsof god eenalsof god een muurgod een muur heefteen muur heeft opgerichtmuur heeft opgericht tussenheeft opgericht tussen hemopgericht tussen hem entussen hem en onshet is alsof god eenis alsof god een muuralsof god een muur heeftgod een muur heeft opgerichteen muur heeft opgericht tussenmuur heeft opgericht tussen hemheeft opgericht tussen hem enopgericht tussen hem en ons

Ik voel mij nooit eenzamer dan wanneer ik mijn hart aan een vriend openbaar, want dan besef ik des te beter de onoverkomelijke muur tussen onsReligieuze snobs praten over God alsof nog nooit iemand eerder van Hem had gehoordDroefheid is enkel een muur tussen twee tuinenAls God ons gemaakt heeft naar zijn evenbeeld, dan hebben wij hem dat mooi betaald gezetIemand liefhebben, is hem zo zien als God hem heeft gewildEr is een even groot verschil tussen ons en onszelf als tussen ons en anderen