Het is beter in de ruwe zelfzucht van de hartstocht te leven, dan in de voorzichtige zelfzucht van het verstand


het-is-beter-in-de-ruwe-zelfzucht-van-de-hartstocht-te-leven-dan-in-de-voorzichtige-zelfzucht-van-het-verstand
dirk costerhetisbeterinderuwezelfzuchtvanhartstochttelevendanvoorzichtigehetverstandhet isis beterbeter inin dede ruweruwe zelfzuchtzelfzucht vanvan dede hartstochthartstocht tete levendan inin dede voorzichtigevoorzichtige zelfzuchtzelfzucht vanvan hethet verstandhet is beteris beter inbeter in dein de ruwede ruwe zelfzuchtruwe zelfzucht vanzelfzucht van devan de hartstochtde hartstocht tehartstocht te levendan in dein de voorzichtigede voorzichtige zelfzuchtvoorzichtige zelfzucht vanzelfzucht van hetvan het verstandhet is beter inis beter in debeter in de ruwein de ruwe zelfzuchtde ruwe zelfzucht vanruwe zelfzucht van dezelfzucht van de hartstochtvan de hartstocht tede hartstocht te levendan in de voorzichtigein de voorzichtige zelfzuchtde voorzichtige zelfzucht vanvoorzichtige zelfzucht van hetzelfzucht van het verstandhet is beter in deis beter in de ruwebeter in de ruwe zelfzuchtin de ruwe zelfzucht vande ruwe zelfzucht van deruwe zelfzucht van de hartstochtzelfzucht van de hartstocht tevan de hartstocht te levendan in de voorzichtige zelfzuchtin de voorzichtige zelfzucht vande voorzichtige zelfzucht van hetvoorzichtige zelfzucht van het verstand

Zelfzucht is de grootste vloek van het menselijk geslacht -William Ewart Gladstone
zelfzucht-is-de-grootste-vloek-van-het-menselijk-geslacht
De ware rijkdom van het leven, dat is de liefde; zijn ware armoede, dat is de zelfzucht -Alexandre Vinet
de-ware-rijkdom-van-het-leven-dat-is-de-liefde-zijn-ware-armoede-dat-is-de-zelfzucht
De liefde is de wonderbaarlijke vereniging van zelfzucht en zelfverlochening -Willem Cornelis Capel
de-liefde-is-de-wonderbaarlijke-vereniging-van-zelfzucht-zelfverlochening
Kwaadaardigheid en zelfzucht van slimme mensen noemen zich gaarne beginsel -Salomon Baer-Oberdorf
kwaadaardigheid-zelfzucht-van-slimme-mensen-noemen-zich-gaarne-beginsel
Het verkwikt een Ik, dat moede is van zijn zelfzucht, te rusten in de eigenzinnigheid van een kind, en zo zich te verjongen -Paul Heyse
het-verkwikt-een-ik-dat-moede-is-van-zijn-zelfzucht-te-rusten-in-de-eigenzinnigheid-van-een-kind-zo-zich-te-verjongen
Wij herkennen de zelfzucht alleen als zij een vorm aanneemt, die verschilt van onze wijze van handelen -George Moore
wij-herkennen-de-zelfzucht-alleen-als-zij-een-vorm-aanneemt-die-verschilt-van-onze-wijze-van-handelen