Het is dom niets, het is dom alles aan het toeval toe te schrijven


het-is-dom-niets-het-is-dom-alles-aan-het-toeval-toe-te-schrijven
jan greshoffhetisdomnietshetallesaantoevaltoeteschrijvenhet isis domdom nietshet isis domdom allesalles aanaan hethet toevaltoeval toetoe tete schrijvenhet is domis dom nietshet is domis dom allesdom alles aanalles aan hetaan het toevalhet toeval toetoeval toe tetoe te schrijvenhet is dom nietshet is dom allesis dom alles aandom alles aan hetalles aan het toevalaan het toeval toehet toeval toe tetoeval toe te schrijvenhet is dom alles aanis dom alles aan hetdom alles aan het toevalalles aan het toeval toeaan het toeval toe tehet toeval toe te schrijven

Slechts een verstandig mens vreest dom te zijn. De domheid is te dom om te vrezen dom te zijnAls iemand dom genoeg is om mij een miljoen dollar te bieden om een ??foto te maken, dan ben ik zeker niet dom genoeg om het af te wijzenDom zijn de meeste ouders, angstig dom en egoïstisch, in hun ongeschoold beminnen. Zij kussen, maar zij kijken niet van binnen en wrikken zo dat frêle zieltje kromEen oude theologische strijdmethode: een stelling poneren, zo belachelijk en dom, dat oppositie ertegen automatisch even belachelijk en dom wordtMen moet niet zo dom zijn, alles te willen wetenHoe dom zijn die wijze mensen, die het nodig achten, dat een kind alles begrijpt wat het leest