Het is eenvoudig monsterachtig hoe de mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijn


het-is-eenvoudig-monsterachtig-hoe-de-mensen-tegenwoordig-allerlei-dingen-achter-iemands-rug-zeggen-die-volkomen-waar-zijn
oscar wildehetiseenvoudigmonsterachtighoedemensentegenwoordigallerleidingenachteriemandsrugzeggendievolkomenwaarzijnhet isis eenvoudigeenvoudig monsterachtigmonsterachtig hoehoe dede mensenmensen tegenwoordigtegenwoordig allerleiallerlei dingendingen achterachter iemandsiemands rugrug zeggenzeggen diedie volkomenvolkomen waarwaar zijnhet is eenvoudigis eenvoudig monsterachtigeenvoudig monsterachtig hoemonsterachtig hoe dehoe de mensende mensen tegenwoordigmensen tegenwoordig allerleitegenwoordig allerlei dingenallerlei dingen achterdingen achter iemandsachter iemands rugiemands rug zeggenrug zeggen diezeggen die volkomendie volkomen waarvolkomen waar zijnhet is eenvoudig monsterachtigis eenvoudig monsterachtig hoeeenvoudig monsterachtig hoe demonsterachtig hoe de mensenhoe de mensen tegenwoordigde mensen tegenwoordig allerleimensen tegenwoordig allerlei dingentegenwoordig allerlei dingen achterallerlei dingen achter iemandsdingen achter iemands rugachter iemands rug zeggeniemands rug zeggen dierug zeggen die volkomenzeggen die volkomen waardie volkomen waar zijnhet is eenvoudig monsterachtig hoeis eenvoudig monsterachtig hoe deeenvoudig monsterachtig hoe de mensenmonsterachtig hoe de mensen tegenwoordighoe de mensen tegenwoordig allerleide mensen tegenwoordig allerlei dingenmensen tegenwoordig allerlei dingen achtertegenwoordig allerlei dingen achter iemandsallerlei dingen achter iemands rugdingen achter iemands rug zeggenachter iemands rug zeggen dieiemands rug zeggen die volkomenrug zeggen die volkomen waarzeggen die volkomen waar zijn

Toch is het beter de waarheid achter iemands rug te vertellen dan helemaal nietHet is toch zeker beter om de waarheid achter iemands rug te vertellen dan nooit te vertellenVrouwen zijn gelijk kinderen, ze zeggen allerlei dingen die ze niet verstaan en waaruit je veel kan lerenWaar wordt verboden uw gezin genot te geven? Waar gelast het te plagen met kerkgang, preekpluizerij  en oefening in allerlei dingen die 't niet nodig heeft omdat ze niet bestaan? Dat doen de ZedenIk heb een vrouw gekend die nooit een kennissennieuwtje vertelde, nooit een opmerking had achter de rug van haar schoonzuster en die nooit een geheim doorvertelde. Waar ze gebleven is weet ik niet. Zij moet wel gebarsten zijn…Het lot legt vaak al het materiaal voor geluk en voorspoed in iemands handen eenvoudig om te zien hoe vreselijk hij daarmee opgezadeld is