Het is gemakkelijker tien delen over filosofie te schrijven, dan een beginsel in een daad om te zetten


het-is-gemakkelijker-tien-delen-over-filosofie-te-schrijven-dan-een-beginsel-in-een-daad-om-te-zetten
leo tolstojhetisgemakkelijkertiendelenoverfilosofieteschrijvendaneenbeginselindaadomzettenhet isis gemakkelijkergemakkelijker tientien delendelen overover filosofiefilosofie tete schrijvendan eeneen beginselbeginsel inin eeneen daaddaad omom tete zettenhet is gemakkelijkeris gemakkelijker tiengemakkelijker tien delentien delen overdelen over filosofieover filosofie tefilosofie te schrijvendan een beginseleen beginsel inbeginsel in eenin een daadeen daad omdaad om teom te zettenhet is gemakkelijker tienis gemakkelijker tien delengemakkelijker tien delen overtien delen over filosofiedelen over filosofie teover filosofie te schrijvendan een beginsel ineen beginsel in eenbeginsel in een daadin een daad omeen daad om tedaad om te zettenhet is gemakkelijker tien delenis gemakkelijker tien delen overgemakkelijker tien delen over filosofietien delen over filosofie tedelen over filosofie te schrijvendan een beginsel in eeneen beginsel in een daadbeginsel in een daad omin een daad om teeen daad om te zetten

Het is gemakkelijker om tien delen niet filosofische geschriften te vullen dan om één principe in de praktijk te brengen -Leo Tolstoj
het-is-gemakkelijker-om-tien-delen-niet-filosofische-geschriften-te-vullen-dan-om-één-principe-in-de-praktijk-te-brengen
Het is gemakkelijker om een middelmatig gedicht te schrijven dan om een goed gedicht te begrijpen -Michel Eyquem de Montaigne
het-is-gemakkelijker-om-een-middelmatig-gedicht-te-schrijven-dan-om-een-goed-gedicht-te-begrijpen
Men gelooft helemaal niet hoe moeilijk het vaak is om een daad in een gedachte om te zetten -Karl Kraus
men-gelooft-helemaal-niet-hoe-moeilijk-het-vaak-is-om-een-daad-in-een-gedachte-om-te-zetten
Het is gemakkelijker een deugd te verwerven dan zich van een ondeugd te onthouden: iets aan zijn gewoonten toevoegen is gemakkelijker dan iets opgeven -Jean Antoine Petit-Senn
het-is-gemakkelijker-een-deugd-te-verwerven-dan-zich-van-een-ondeugd-te-onthouden-iets-aan-zijn-gewoonten-toevoegen-is-gemakkelijker-dan-iets-opgeven
Een goed beginsel, verkeerd begrepen, kan even verderfelijk zijn als een slecht beginsel -John Milton
een-goed-beginsel-verkeerd-begrepen-kan-even-verderfelijk-zijn-als-een-slecht-beginsel
De geschiedenis van de Westerse filosofie is, per slot van rekening, niet meer dan een aantal voetnoten bij Plato's filosofie -Alfred N. Whitehead
de-geschiedenis-van-de-westerse-filosofie-is-per-slot-van-rekening-niet-meer-dan-een-aantal-voetnoten-bij-plato's-filosofie