Het is ongelooflijk hoe ver in deze eeuw het verval der bewondering is gekomen


het-is-ongelooflijk-hoe-ver-in-deze-eeuw-het-verval-der-bewondering-is-gekomen
montesquieuhetisongelooflijkhoeverindezeeeuwhetvervalderbewonderinggekomenhet isis ongelooflijkongelooflijk hoehoe verver inin dezedeze eeuweeuw hethet vervalverval derder bewonderingbewondering isis gekomenhet is ongelooflijkis ongelooflijk hoeongelooflijk hoe verhoe ver inver in dezein deze eeuwdeze eeuw heteeuw het vervalhet verval derverval der bewonderingder bewondering isbewondering is gekomenhet is ongelooflijk hoeis ongelooflijk hoe verongelooflijk hoe ver inhoe ver in dezever in deze eeuwin deze eeuw hetdeze eeuw het vervaleeuw het verval derhet verval der bewonderingverval der bewondering isder bewondering is gekomenhet is ongelooflijk hoe veris ongelooflijk hoe ver inongelooflijk hoe ver in dezehoe ver in deze eeuwver in deze eeuw hetin deze eeuw het vervaldeze eeuw het verval dereeuw het verval der bewonderinghet verval der bewondering isverval der bewondering is gekomen

De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd -Blaise Pascal
de-uitvindingen-der-mensen-gaan-van-eeuw-tot-eeuw-vooruit-de-goedheid-de-slechtheid-der-wereld-blijven-in-'t-algemeen-onveranderd
De opera stelt zich een groot en schoon vraagstuk; hoe ver de spraak het in het zingen, en hoe ver de muziek in het spreken kan brengen -Jean-Jacques Rousseau
de-opera-stelt-zich-een-groot-schoon-vraagstuk-hoe-ver-de-spraak-het-in-het-zingen-hoe-ver-de-muziek-in-het-spreken-kan-brengen
Ik geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannen -Dalai Lama (14e)
ik-geloof-dat-de-21e-eeuw-de-belangrijkste-eeuw-kan-worden-in-de-menselijke-geschiedenis-of-deze-visie-nu-realistisch-is-of-niet-het-kan-geen-kwaad
Is het u ooit opgevallen dat veel juwelen een vrouw of ongelooflijk dik of ongelooflijk mager maken -Sir James Matthew Barrie
is-het-u-ooit-opgevallen-dat-veel-juwelen-een-vrouw-of-ongelooflijk-dik-of-ongelooflijk-mager-maken
Je moet in Nederland altijd precies weten hoe ver je te ver kunt gaan -Wim Kan
je-moet-in-nederland-altijd-precies-weten-hoe-ver-te-ver-kunt-gaan