Het is tamelijk gevaarlijk in een maatschappij te leven die als een mossel in zichzelf opgesloten is. Men wordt er zeer gevoelig en teer in, en kan geen frisse lucht en frisse ideeën meer verdragen


het-is-tamelijk-gevaarlijk-in-een-maatschappij-te-leven-die-als-een-mossel-in-zichzelf-opgesloten-is-men-wordt-er-zeer-gevoelig-teer-in-kan-geen
jawaharlal nehruhetistamelijkgevaarlijkineenmaatschappijtelevendiealsmosselzichzelfopgeslotenismenwordterzeergevoeligteerinkangeenfrisseluchtideenmeerverdragenhet isis tamelijktamelijk gevaarlijkgevaarlijk inin eeneen maatschappijmaatschappij tete levenleven diedie alsals eeneen mosselmossel inin zichzelfzichzelf opgeslotenopgesloten ismen wordtwordt erer zeerzeer gevoeliggevoelig enen teerteer inen kankan geengeen frissefrisse luchtlucht enen frissefrisse ideeënideeën meermeer verdragenhet is tamelijkis tamelijk gevaarlijktamelijk gevaarlijk ingevaarlijk in eenin een maatschappijeen maatschappij temaatschappij te levente leven dieleven die alsdie als eenals een mosseleen mossel inmossel in zichzelfin zichzelf opgeslotenzichzelf opgesloten ismen wordt erwordt er zeerer zeer gevoeligzeer gevoelig engevoelig en teeren teer inen kan geenkan geen frissegeen frisse luchtfrisse lucht enlucht en frisseen frisse ideeënfrisse ideeën meerideeën meer verdragen

Net zolang vervuilen tot er een markt is voor frisse lucht -Fons Jansen
net-zolang-vervuilen-tot-er-een-markt-is-voor-frisse-lucht
Frisse lucht verfrist ook de geest; waar weinig zuurstof is, is veel zeurstof -Mr. Constantinus Bake
frisse-lucht-verfrist-ook-de-geest-waar-weinig-zuurstof-is-is-veel-zeurstof
Zo wordt de frisse blos van 't kloek besluit verdreven door het zieke bleek van 't mijm'ren -William Shakespeare
zo-wordt-de-frisse-blos-van-'t-kloek-besluit-verdreven-door-het-zieke-bleek-van-'t-mijm'ren
Men kan net zo goed worden opgesloten, als men uitgesloten wordt van de mogelijkheden het eigen brood te verdienen -John Stuart Mill
men-kan-net-zo-goed-worden-opgesloten-als-men-uitgesloten-wordt-van-de-mogelijkheden-het-eigen-brood-te-verdienen