Het is waar dat de jongelingen graag zeggen dat ze een leven moede zijn, dat ze niet kennen


het-is-waar-dat-de-jongelingen-graag-zeggen-dat-ze-een-leven-moede-zijn-dat-ze-niet-kennen
henry bordeauxhetiswaardatdejongelingengraagzeggenzeeenlevenmoedezijnnietkennenhet isis waarwaar datdat dede jongelingenjongelingen graaggraag zeggenzeggen datdat zeze eeneen levenleven moedemoede zijndat zeze nietniet kennenhet is waaris waar datwaar dat dedat de jongelingende jongelingen graagjongelingen graag zeggengraag zeggen datzeggen dat zedat ze eenze een leveneen leven moedeleven moede zijndat ze nietze niet kennenhet is waar datis waar dat dewaar dat de jongelingendat de jongelingen graagde jongelingen graag zeggenjongelingen graag zeggen datgraag zeggen dat zezeggen dat ze eendat ze een levenze een leven moedeeen leven moede zijndat ze niet kennenhet is waar dat deis waar dat de jongelingenwaar dat de jongelingen graagdat de jongelingen graag zeggende jongelingen graag zeggen datjongelingen graag zeggen dat zegraag zeggen dat ze eenzeggen dat ze een levendat ze een leven moedeze een leven moede zijn

Journalisten zeggen dingen waarvan zij weten dat het niet waar is, in de hoop dat als zij het lang genoeg blijven zeggen het waar zal wordenDe meeste mensen (ook van wie beweerd wordt dat zij denken: professoren e.d.) leven en gaan door in de inbeelding dat zij nog veel meer begrepen zouden hebben, als ze maar langer zouden leven. Maar hoevelen komen tot die rijpheid waar ze dat kritische punt ontdekken waar alles omslaat en waar stijgend begrip gaat betekenen dat men begrijpt dat er iets is dat men niet begrijpen kan?In Afrika zie je vaak, dat het verschil tussen een dorp waar iedereen eet en een dorp waar de mensen verhongeren, de overheid is. De eerste heeft een functionerende overheid en de andere niet. Dat is waarom het mij stoort als ik mensen hoor zeggen dat de overheid de vijand is. Zij begrijpen niet haar fundamentele rolHet is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefdJe moet waarachtig Hollander zijn om te zeggen en te schrijven dat het leger gedemocratiseerd moet worden, dat wil zeggen dat voortaan de cirkels vierkant moeten zijnHet grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen