Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen


het-komt-er-niet-op-aan-de-wereld-te-begrijpen-het-komt-erop-aan-haar-te-veranderen
karl marxhetkomternietopaandewereldtebegrijpenheterophaarveranderenhet komtkomt erer nietniet opop aanaan dede wereldwereld tete begrijpenhet komtkomt eroperop aanaan haarhaar tete veranderenhet komt erkomt er nieter niet opniet op aanop aan deaan de wereldde wereld tewereld te begrijpenhet komt eropkomt erop aanerop aan haaraan haar tehaar te veranderenhet komt er nietkomt er niet oper niet op aanniet op aan deop aan de wereldaan de wereld tede wereld te begrijpenhet komt erop aankomt erop aan haarerop aan haar teaan haar te veranderenhet komt er niet opkomt er niet op aaner niet op aan deniet op aan de wereldop aan de wereld teaan de wereld te begrijpenhet komt erop aan haarkomt erop aan haar teerop aan haar te veranderen

De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderenVraag niet of de mensen u begrijpen, daarop komt het niet aan; maar het komt er op aan, dat gij hen begrijptGoede bedoelingen zijn waardeloos. Het komt erop aan wie ze heeftHet komt erop aan hoe goed je leeft, niet hoe langIn het leven komt het erop aan, wie een waarheid zegt. In sommige monden wordt zelfs de waarheid tot leugenElke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid