Het leven is een spannende zaak, en meest opwindende wanneer het wordt geleefd voor anderen.


het-leven-is-een-spannende-zaak-meest-opwindende-wanneer-het-wordt-geleefd-voor-anderen
helen kellerhetleveniseenspannendezaakmeestopwindendewanneerhetwordtgeleefdvooranderenhet levenleven isis eeneen spannendespannende zaaken meestmeest opwindendeopwindende wanneerwanneer hethet wordtwordt geleefdgeleefd voorhet leven isleven is eenis een spannendeeen spannende zaaken meest opwindendemeest opwindende wanneeropwindende wanneer hetwanneer het wordthet wordt geleefdwordt geleefd voorgeleefd voor anderenhet leven is eenleven is een spannendeis een spannende zaaken meest opwindende wanneermeest opwindende wanneer hetopwindende wanneer het wordtwanneer het wordt geleefdhet wordt geleefd voorwordt geleefd voor anderenhet leven is een spannendeleven is een spannende zaaken meest opwindende wanneer hetmeest opwindende wanneer het wordtopwindende wanneer het wordt geleefdwanneer het wordt geleefd voorhet wordt geleefd voor anderen

Het is het voorrecht van een genie, dat voor hem het leven nooit banaal wordt gelijk voor ons anderen -James Russell Lowell
het-is-het-voorrecht-van-een-genie-dat-voor-hem-het-leven-nooit-banaal-wordt-gelijk-voor-ons-anderen
Het is misschien zo dat wanneer ons leven zeer problematisch is, we het meest openstaan voor mooie dingen -Alain de Botton
het-is-misschien-zo-dat-wanneer-ons-leven-zeer-problematisch-is-we-het-meest-openstaan-voor-mooie-dingen
Niet het ware geluk maar het schijngeluk wordt ons door anderen het meest benijd -C. J. Wijnaendts Francken
niet-het-ware-geluk-maar-het-schijngeluk-wordt-ons-door-anderen-het-meest-benijd
Het ideaal is voor het leven wat het zonlicht is voor het landschap; het verspeidt ook over de meest alledaagse voorwerpen een betoverende gloed -Carmen Sylva
het-ideaal-is-voor-het-leven-wat-het-zonlicht-is-voor-het-landschap-het-verspeidt-ook-over-de-meest-alledaagse-voorwerpen-een-betoverende-gloed
Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd -Dag Hammarskjöld
als-voor-één-mens-in-leven-wat-betekend-hebt-dan-heb-niet-vergeefs-geleefd