Het leven is veel te belangrijk om er ooit serieus over te praten


het-leven-is-veel-te-belangrijk-om-er-ooit-serieus-over-te-praten
oscar wildehetlevenisveeltebelangrijkomerooitserieusoverpratenhet levenleven isis veelveel tete belangrijkbelangrijk omom erer ooitooit serieusserieus overover tete pratenhet leven isleven is veelis veel teveel te belangrijkte belangrijk ombelangrijk om erom er ooiter ooit serieusooit serieus overserieus over teover te pratenhet leven is veelleven is veel teis veel te belangrijkveel te belangrijk omte belangrijk om erbelangrijk om er ooitom er ooit serieuser ooit serieus overooit serieus over teserieus over te pratenhet leven is veel televen is veel te belangrijkis veel te belangrijk omveel te belangrijk om erte belangrijk om er ooitbelangrijk om er ooit serieusom er ooit serieus overer ooit serieus over teooit serieus over te praten

Veel koppels praten veel om te verbergen dat ze niets te zeggen hebbenZoals het grote geesten eigen is om in weinig woorden veel duidelijk te maken, zo hebben kleine geesten de gave om veel te praten en niets te zeggenVind je het gek dat mensen de politiek niet meer serieus nemen, als de politiek 'de mensen' niet meer serieus neemt!Wie beweert dat niets belangrijk is, is zelf niet belangrijkPolitieke kwesties zijn veel te belangrijk om aan de politici te worden overgelatenHet innerlijk dynamische maakt een leven artistiek belangrijk