Het leven is voor de wijze een droom, voor de dwaas een spel, voor de rijke een komedie, voor de arme een tragedie


het-leven-is-voor-de-wijze-een-droom-voor-de-dwaas-een-spel-voor-de-rijke-een-komedie-voor-de-arme-een-tragedie
sholom aleichemhetlevenisvoordewijzeeendroomdwaasspelrijkekomediearmetragediehet levenleven isis voorde wijzewijze eeneen droomde dwaasdwaas eeneen spelde rijkerijke eeneen komediede armearme eeneen tragediehet leven isleven is vooris voor devoor de wijzede wijze eenwijze een droomvoor de dwaasde dwaas eendwaas een spelvoor de rijkede rijke eenrijke een komedievoor de armede arme eenarme een tragediehet leven is voorleven is voor deis voor de wijzevoor de wijze eende wijze een droomvoor de dwaas eende dwaas een spelvoor de rijke eende rijke een komedievoor de arme eende arme een tragediehet leven is voor deleven is voor de wijzeis voor de wijze eenvoor de wijze een droomvoor de dwaas een spelvoor de rijke een komedievoor de arme een tragedie

Het leven is een droom voor de wijze, een spel voor de gek, een komedie voor de rijken, en een tragedie voor de armenHet leven is een tragedie voor wie gevoelig is en een komedie voor wie nadenktDe wereld is een komedie voor de denkers, een tragedie voor de gevoeligeHet is gemakkelijker voor de rijke, het goede te doen dan voor de arme, het kwade te latenBij de arme gaat de mens voor, bij de rijke gaan de dingen voor.Wanneer een rijke goed geweest is voor een arme, zou hij hem graag een attest van weldadigheid vragen