Het paard deelt het onheil der mensen. Want niet zelden put het zich uit bij wedstrijden, omdat het zich schaamt voor de nederlaag. En op het slagveld wanneer het streeft naar de overwinning, wordt het doorstoken en bijt het mét de ruiter in het zand


het-paard-deelt-het-onheil-der-mensen-want-niet-zelden-put-het-zich-uit-bij-wedstrijden-omdat-het-zich-schaamt-voor-de-nederlaag-en-op-het-slagveld
erasmushetpaarddeelthetonheildermensenwantnietzeldenputzichuitbijwedstrijdenomdatschaamtvoordenederlaagopslagveldwanneerstreeftnaaroverwinningwordtdoorstokenbijtmétruiterinzandhet paardpaard deeltdeelt hethet onheilonheil derder mensenwant nietniet zeldenzelden putput hethet zichzich uituit bijbij wedstrijdenomdat hethet zichzich schaamtschaamt voorde nederlaagen opop hethet slagveldslagveld wanneerwanneer hethet streeftstreeft naarnaar dede overwinningwordt hethet doorstokendoorstoken enen bijtbijt hethet métmét dede ruiterruiter inin hethet zandhet paard deeltpaard deelt hetdeelt het onheilhet onheil deronheil der mensenwant niet zeldenniet zelden putzelden put hetput het zichhet zich uitzich uit bijuit bij wedstrijdenomdat het zichhet zich schaamtzich schaamt voorschaamt voor devoor de nederlaagen op hetop het slagveldhet slagveld wanneerslagveld wanneer hetwanneer het streefthet streeft naarstreeft naar denaar de overwinningwordt het doorstokenhet doorstoken endoorstoken en bijten bijt hetbijt het méthet mét demét de ruiterde ruiter inruiter in hetin het zand

Wie, op het slagveld evenals in het leven de nederlaag niet weet te aanvaarden, is de overwinning niet waard -Bernard Halda
wie-op-het-slagveld-evenals-in-het-leven-de-nederlaag-niet-weet-te-aanvaarden-is-de-overwinning-niet-waard
Ik zit op het leven zoals een slechte ruiter op het paard. Ik heb het alleen aan de goedigheid van het paard te danken, dat ik er nu juist niet word afgeworpen -Ludwig Wittgenstein
ik-zit-op-het-leven-zoals-een-slechte-ruiter-op-het-paard-ik-heb-het-alleen-aan-de-goedigheid-van-het-paard-te-danken-dat-ik-er-nu-juist-niet-word
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt -Gilbert Cesbron
het-geluk-vermenigvuldigt-zich-slechts-wanneer-het-met-iemand-deelt
Evenals op het slagveld, zo plegen ook op het gebied der wetenschappen de voorposten slechts zelden roem in te oogsten -Jozsef Eötvös
evenals-op-het-slagveld-zo-plegen-ook-op-het-gebied-der-wetenschappen-de-voorposten-slechts-zelden-roem-in-te-oogsten
Wanneer het volk voor zijn vrijheid strijdt, brengt de overwinning het zelden iets anders dan nieuwe meesters -Lord Halifax
wanneer-het-volk-voor-zijn-vrijheid-strijdt-brengt-de-overwinning-het-zelden-iets-anders-dan-nieuwe-meesters