Het voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denken


het-voordeel-of-liever-een-van-de-voordelen-van-niet-katholiek-of-niet-protestants-christelijk-te-zijn-opgegroeid-is-dat-niet-vanaf-vroegste-jeugd
cees buddinghhetvoordeeloflievereenvandevoordelennietkatholiekofnietprotestantschristelijktezijnopgegroeidisdatnietvanafvroegstejeugdtotbepaaldegroephebtbehoorddiezelfsopgedrongengekregenvoormijbestaatbevolkingnederlandgewoonuitnederlanderskatholiekenprotestantenandersdenkenden'denken'betekentinwelkereligieuzecontextooktrouwensnooitdenkenmaarjuistdenkenhet voordeelvoordeel (of(of lievereen vanvan dede voordelen)voordelen) vante zijnzijn opgegroeidis datdat jeje nietniet vanafvanaf jeje vroegstevroegste jeugdjeugd tottot eeneen bepaaldebepaalde groepgroep hebthebt behoordbehoorddie groepgroep zelfszelfs opgedrongenopgedrongen hebthebt gekregenmij bestaatbestaat dede bevolkingbevolking vanvan nederlandgewoon uituit nederlandersnederlandersen nietniet uituit katholiekenprotestanten endenken' betekentin welkewelke religieuzereligieuze contextcontext ooktrouwens nooitnooit denkenmaar juistniet denkenhet voordeel (ofvoordeel (of lievereen van devan de voordelen)de voordelen) vante zijn opgegroeidis dat jedat je nietje niet vanafniet vanaf jevanaf je vroegsteje vroegste jeugdvroegste jeugd totjeugd tot eentot een bepaaldeeen bepaalde groepbepaalde groep hebtgroep hebt behoordhebt behoorddie groep zelfsgroep zelfs opgedrongenzelfs opgedrongen hebtopgedrongen hebt gekregenvoor mij bestaatmij bestaat debestaat de bevolkingde bevolking vanbevolking van nederlandvan nederland gewoonnederland gewoon uitgewoon uit nederlandersuit nederlandersen nieten niet uitniet uit katholiekenprotestanten en andersdenkendenin welke religieuzewelke religieuze contextreligieuze context ooktrouwens nooit denken

Van vleierij en kruiperij geniet ik nooit met graagte; behandel mij uit de hoogte niet, maar ook niet uit de laagte -Mr. Constantinus Bake
van-vleierij-kruiperij-geniet-ik-nooit-met-graagte-behandel-mij-uit-de-hoogte-niet-maar-ook-niet-uit-de-laagte