Het was onvermijdelijk: de geur van bittere amandelen deed hem altijd denken aan het lot van gedwarsboomde liefde


het-was-onvermijdelijk-de-geur-van-bittere-amandelen-deed-hem-altijd-denken-aan-het-lot-van-gedwarsboomde-liefde
gabriel garcia marquezhetwasonvermijdelijkdegeurvanbittereamandelendeedhemaltijddenkenaanhetlotgedwarsboomdeliefdehet waswas onvermijdelijkde geurgeur vanvan bitterebittere amandelenamandelen deeddeed hemhem altijdaltijd denkendenken aanaan hethet lotlot vanvan gedwarsboomdegedwarsboomde liefdehet was onvermijdelijkde geur vangeur van bitterevan bittere amandelenbittere amandelen deedamandelen deed hemdeed hem altijdhem altijd denkenaltijd denken aandenken aan hetaan het lothet lot vanlot van gedwarsboomdevan gedwarsboomde liefdede geur van bitteregeur van bittere amandelenvan bittere amandelen deedbittere amandelen deed hemamandelen deed hem altijddeed hem altijd denkenhem altijd denken aanaltijd denken aan hetdenken aan het lotaan het lot vanhet lot van gedwarsboomdelot van gedwarsboomde liefdede geur van bittere amandelengeur van bittere amandelen deedvan bittere amandelen deed hembittere amandelen deed hem altijdamandelen deed hem altijd denkendeed hem altijd denken aanhem altijd denken aan hetaltijd denken aan het lotdenken aan het lot vanaan het lot van gedwarsboomdehet lot van gedwarsboomde liefde

Het denken, dat de vrees voor de dood aankweekt, zegt: laten we hem uitstellen, laten we hem ontlopen, hem zoveel mogelijk op een afstand houden, laten we niet aan hem denken - maar u denkt er toch aan -Krishnamurti
het-denken-dat-de-vrees-voor-de-dood-aankweekt-zegt-laten-we-hem-uitstellen-laten-we-hem-ontlopen-hem-zoveel-mogelijk-op-een-afstand-houden-laten-we
Pas je aan aan de dingen om je heen waartoe het lot je heeft veroordeeld en hou oprecht van je medemensen te midden van wie het lot je in het leven heeft geplaatst -Marcus Aurelius
pas-aan-aan-de-dingen-om-heen-waartoe-het-lot-heeft-veroordeeld-hou-oprecht-van-medemensen-te-midden-van-wie-het-lot-in-het-leven-heeft
De grootheid ener goede daad wordt zelden gemeten door de dankbaarheid van hem, aan wie ze werd bedreven, doch altijd aan het genoegen dat zij schenkt aan hem, die haar bedreef -Jean Antoine Petit-Senn
de-grootheid-ener-goede-daad-wordt-zelden-gemeten-door-de-dankbaarheid-van-hem-aan-wie-ze-werd-bedreven-doch-altijd-aan-het-genoegen-dat-zij-schenkt
Men vindt God niet in de slaap van het hart en in de eenzaamheid van de geest. Hij openbaart zich aan wie hem zoekt in de gedachte aan een grote plicht en aan een grote liefde -Victor Hugo
men-vindt-god-niet-in-de-slaap-van-het-hart-in-de-eenzaamheid-van-de-geest-hij-openbaart-zich-aan-wie-hem-zoekt-in-de-gedachte-aan-een-grote-plicht
Bij het geven van een naam aan een zoon, moet men denken aan de vrouw die hem eenmaal zal moeten uitspreken -Jules Amédée Barbey D'Aurevilly
bij-het-geven-van-een-naam-aan-een-zoon-moet-men-denken-aan-de-vrouw-die-hem-eenmaal-zal-moeten-uitspreken