Hoe meer men mensen analyseert, hoe meer alle redenen daarvoor verdwijnen. Vroeg of laat stuit men op dat afschuwelijke, gemeenschappelijke iets dat men de menselijke natuur noemt


hoe-meer-men-mensen-analyseert-hoe-meer-alle-redenen-daarvoor-verdwijnen-vroeg-of-laat-stuit-men-op-dat-afschuwelijke-gemeenschappelijke-iets-dat-men
oscar wildehoemeermenmensenanalyseerthoealleredenendaarvoorverdwijnenvroegoflaatstuitopdatafschuwelijkegemeenschappelijkeietsdemenselijkenatuurnoemthoe meermeer menmen mensenmensen analyseerthoe meermeer allealle redenenredenen daarvoorlaat stuitstuit menmen opop datdat afschuwelijkegemeenschappelijke ietsiets datdat menmen dede menselijkemenselijke natuurnatuur noemthoe meer menmeer men mensenmen mensen analyseerthoe meer allemeer alle redenenalle redenen daarvoorredenen daarvoor verdwijnenvroeg of laatlaat stuit menstuit men opmen op datop dat afschuwelijkegemeenschappelijke iets datiets dat mendat men demen de menselijkede menselijke natuurmenselijke natuur noemt

Hoe meer men grote mensen benadert, des te meer bevindt men, dat het mensen zijn -Jean de la Bruyère
hoe-meer-men-grote-mensen-benadert-te-meer-bevindt-men-dat-het-mensen-zijn
Hoe meer men bang geweest is voor iets, des te liever treedt men dat met voeten -Lucretius
hoe-meer-men-bang-geweest-is-voor-iets-te-liever-treedt-men-dat-met-voeten
Hoe groter verstand men heeft, hoe meer originele mensen men ontdekt. De middelmatigen vinden geen verschil tussen de mensen -Blaise Pascal
hoe-groter-verstand-men-heeft-hoe-meer-originele-mensen-men-ontdekt-de-middelmatigen-vinden-geen-verschil-tussen-de-mensen
Men weet eigenlijk slechts, zolang men nog weinig weet; hoe meer men weten gaat, hoe meer men gaat twijfelen -Johann Wolfgang von Goethe
men-weet-eigenlijk-slechts-zolang-men-nog-weinig-weet-hoe-meer-men-weten-gaat-hoe-meer-men-gaat-twijfelen
Hoe meer ijdelheid men heeft, hoe meer men deze bij anderen veronderstelt -Henry Boucher
hoe-meer-ijdelheid-men-heeft-hoe-meer-men-deze-bij-anderen-veronderstelt
Hoe meer afgunst men opwekt, hoe meer reden men heeft tot tevredenheid -Cees Buddingh
hoe-meer-afgunst-men-opwekt-hoe-meer-reden-men-heeft-tot-tevredenheid