Huisvaders: personen die ongevraagd de wijze woorden van hun kinderen rondvertellen


huisvaders-personen-die-ongevraagd-de-wijze-woorden-van-hun-kinderen-rondvertellen
willem frederik hermanshuisvaderspersonendieongevraagddewijzewoordenvanhunkinderenrondvertellenpersonen diedie ongevraagdongevraagd dede wijzewijze woordenwoorden vanvan hunhun kinderenkinderen rondvertellenpersonen die ongevraagddie ongevraagd deongevraagd de wijzede wijze woordenwijze woorden vanwoorden van hunvan hun kinderenhun kinderen rondvertellenpersonen die ongevraagd dedie ongevraagd de wijzeongevraagd de wijze woordende wijze woorden vanwijze woorden van hunwoorden van hun kinderenvan hun kinderen rondvertellenpersonen die ongevraagd de wijzedie ongevraagd de wijze woordenongevraagd de wijze woorden vande wijze woorden van hunwijze woorden van hun kinderenwoorden van hun kinderen rondvertellen

De psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenOuders, die niets van hun kinderen leren, kunnen hun kinderen niet onderwijzen en opvoedenWij zijn kinderen van onze tijd; maar kinderen, die hun moeder nooit mogen kennenVaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegevenEr zijn ouders die zich wreken op hun kinderen over de slechte opvoeding die zij hun gegeven hebbenDe mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen