Iedereen wil wel met je mee in de limo. Maar wat je nodig hebt is iemand die de bus met je pakt, als je limo kapot is


iedereen-wil-wel-met-mee-in-de-limo-maar-wat-nodig-hebt-is-iemand-die-de-bus-met-pakt-als-limo-kapot-is
oprah winfreyiedereenwilwelmetmeeindelimomaarwatnodighebtisiemanddiebuspaktalslimokapotiedereen wilwil welwel metmet jeje meemee inin dede limomaar watwat jeje nodignodig hebthebt isis iemanddie dede busbus metmet jeje paktals jeje limolimo kapotkapot isiedereen wil welwil wel metwel met jemet je meeje mee inmee in dein de limomaar wat jewat je nodigje nodig hebtnodig hebt ishebt is iemandis iemand dieiemand die dedie de busde bus metbus met jemet je paktals je limoje limo kapotlimo kapot isiedereen wil wel metwil wel met jewel met je meemet je mee inje mee in demee in de limomaar wat je nodigwat je nodig hebtje nodig hebt isnodig hebt is iemandhebt is iemand dieis iemand die deiemand die de busdie de bus metde bus met jebus met je paktals je limo kapotje limo kapot isiedereen wil wel met jewil wel met je meewel met je mee inmet je mee in deje mee in de limomaar wat je nodig hebtwat je nodig hebt isje nodig hebt is iemandnodig hebt is iemand diehebt is iemand die deis iemand die de busiemand die de bus metdie de bus met jede bus met je paktals je limo kapot is

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt en vecht. Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan kun je pas zeggen; 'k heb een vriendMen meent wel eens, dat een zondaar iemand is met een zwakke wil. Veeleer is hij iemand die zijn leven al te zeer inricht naar de technische kunstgrepen van het `nooit' en `niet meer'. De weg naar de hel is niet met goede voornemens geplaveid, maar met grammaticaal geordende onzinIedereen kan meeleven met het verdriet van een vriend, maar er is een heel nobele natuur nodig om met het succes van een vriend mee te levenIk ga op een paar meter afstand van mijn doeken staan en dan smijt ik de verf zo uit de bus ertegenaan. De verf die eraf wil lopen zet ik vast met gips. Een kwast gebruik ik nooit. Dat is ouderwets. Het is een trefzeker systeem als je het onder de knie hebtWe maken steeds kapot wat ons het liefste is Allemaal doen we dat, weet dat wel; Sommigen doen het met een bittere blik Anderen met een vleiend woord; Lafaards doen het met een kus, De moedigen met het zwaardKoop niet wat je wel gebruiken kunt, maar wat je nodig hebt