Iemand die aan geboorte is onderworpen, maar inziet dat geboorte onheil is, zoekt de geboorteloze, onvergetelijke zekerheid, het Nirwana


iemand-die-aan-geboorte-is-onderworpen-maar-inziet-dat-geboorte-onheil-is-zoekt-de-geboorteloze-onvergetelijke-zekerheid-het-nirwana
boeddhaiemanddieaangeboorteisonderworpenmaarinzietdatonheiliszoektdegeboortelozeonvergetelijkezekerheidhetnirwanadie aanaan geboortegeboorte isis onderworpenmaar inzietinziet datdat geboortegeboorte onheilonheil iszoekt dede geboortelozeonvergetelijke zekerheidhet nirwanaiemand die aandie aan geboorteaan geboorte isgeboorte is onderworpenmaar inziet datinziet dat geboortedat geboorte onheilgeboorte onheil iszoekt de geboortelozeiemand die aan geboortedie aan geboorte isaan geboorte is onderworpenmaar inziet dat geboorteinziet dat geboorte onheildat geboorte onheil isiemand die aan geboorte isdie aan geboorte is onderworpenmaar inziet dat geboorte onheilinziet dat geboorte onheil is

Het is het huwelijk van de ziel met de natuur, die het brein vruchtbaar maakt en geboorte geeft aan de verbeeldingDe natuur geeft aan ieder bij de geboorte zijn bepaalde zondenVan nu af aan is alles in het leven zo geregeld dat de priester overal onmisbaar is, bij alle natuurlijke gebeurtenissen van het leven, bij de geboorte, het huwelijk, de ziekte, de dood, om nog maar te zwijgen van het 'offer' (de maaltijd), verschijnt de heilige parasiet op het toneel om ze te onnatuurlijken - of zoals dat in zijn jargon heet: te 'heiligen'De oorsprong van het lijden is dorst die naar nieuwe geboorte voertIk tracht de dingen aan mij onderworpen te maken en niet zelf aan de dingen onderworpen te wordenMet het klimmen der jaren ben je een zak geworden, of was je dat al vanaf je geboorte?