Iemand mag nog zoveel ridderorden hebben, hij kan toch een verdienstelijk man zijn


iemand-mag-nog-zoveel-ridderorden-hebben-hij-kan-toch-een-verdienstelijk-man-zijn
otto weissiemandmagnogzoveelridderordenhebbenhijkantocheenverdienstelijkmanzijnmag nognog zoveelzoveel ridderordenridderorden hebbenhij kankan tochtoch eeneen verdienstelijkverdienstelijk manman zijniemand mag nogmag nog zoveelnog zoveel ridderordenzoveel ridderorden hebbenhij kan tochkan toch eentoch een verdienstelijkeen verdienstelijk manverdienstelijk man zijniemand mag nog zoveelmag nog zoveel ridderordennog zoveel ridderorden hebbenhij kan toch eenkan toch een verdienstelijktoch een verdienstelijk maneen verdienstelijk man zijniemand mag nog zoveel ridderordenmag nog zoveel ridderorden hebbenhij kan toch een verdienstelijkkan toch een verdienstelijk mantoch een verdienstelijk man zijn

Een wijs man ziet zoveel als hij moet, niet zoveel als hij kanHoe slecht een man ook over de vrouwen mag denken, er is geen vrouw die er nog niet slechter over denkt dan hijElke mens moet toch zo iemand hebben die hij liever ziet dan zichzelfDe eerste stelling is: het geloof kan niet begrepen worden; daar kan dan nog bijkomen: ook valt nog te begrijpen dat het niet te begrijpen is. Idem: voor een onvoorwaardelijke inzet kan men geen argumenten geven, hoewel er toch nog argumenten te geven zijn waarom men geen argumenten kan gevenEen man is altijd op zoek naar iemand tegen wie hij kan pochen; een vrouw naar een schouder waar ze haar hoofd op kan leggenIemand die nog vertellen kan hoeveel hij bemint, is maar een pover minnaar