Ik ben een leuning langs de stroom; grijp mij wie mij begrijpen kan! Uw kruk echter ben ik niet


ik-ben-een-leuning-langs-de-stroom-grijp-mij-wie-mij-begrijpen-kan-uw-kruk-echter-ben-ik-niet
friedrich nietzscheikbeneenleuninglangsdestroomgrijpmijwiebegrijpenkanuwkrukechteriknietik benben eeneen leuningleuning langslangs dede stroomgrijp mijmij wiewie mijmij begrijpenbegrijpen kanuw krukkruk echterechter benben ikik nietik ben eenben een leuningeen leuning langsleuning langs delangs de stroomgrijp mij wiemij wie mijwie mij begrijpenmij begrijpen kanuw kruk echterkruk echter benechter ben ikben ik nietik ben een leuningben een leuning langseen leuning langs deleuning langs de stroomgrijp mij wie mijmij wie mij begrijpenwie mij begrijpen kanuw kruk echter benkruk echter ben ikechter ben ik nietik ben een leuning langsben een leuning langs deeen leuning langs de stroomgrijp mij wie mij begrijpenmij wie mij begrijpen kanuw kruk echter ben ikkruk echter ben ik niet

Zij begrijpen mij niet; ik ben niet de mond voor deze orenMen kan mij niet laken wanneer ik een vijand heb, maar men kan mij wel laken wanneer ik hem ook vijandig benMensen vervelen mij soms, maar als ik alleen ben, verveel ik mij nooitToen ik een kleine jongen was, noemden ze mij een leugenaar, maar nu ik ben opgegroeid, noemen ze mij een schrijver.Ik ben zo lui dat, als ik er na veel inspanning in slaag mijn luiheid te overwinnen, ik te moe ben om mij aan het werk te zetten'Meent ge een genie te zyn?' 'Ja.' 'Laat eens horen.' 'Ik ben vrij van sterke drank, kan lezen, schrijven en 'n boodschap doen, en toch kan niemand mij gebruiken.' 'Die onbruikbaarheid is te geniaal om u niet te geloven.'