Ik bezit absoluut niets. En sedert ik op een nacht die beslissing heb genomen, werd de wereld van mijn ervaringen met vier dingen verrijkt; leven, macht, vrijheid en vreugde. Als gij die dingen wilt bezitten, mijn vriend, dan moet ook gij die weg gaan


ik-bezit-absoluut-niets-en-sedert-ik-op-een-nacht-die-beslissing-heb-genomen-werd-de-wereld-van-mijn-ervaringen-met-vier-dingen-verrijkt-leven-macht
mahatma gandhiikbezitabsoluutnietssedertikopeennachtdiebeslissinghebgenomenwerddewereldvanmijnervaringenmetvierdingenverrijktlevenmachtvrijheidvreugdealsgijwiltbezittenvrienddanmoetookweggaanik bezitbezit absoluutabsoluut nietsen sedertsedert ikik opop eeneen nachtnacht diedie beslissingbeslissing hebheb genomenwerd dede wereldwereld vanvan mijnmijn ervaringenervaringen metmet viervier dingendingen verrijktvrijheid enen vreugdeals gijgij diedie dingendingen wiltwilt bezittenmijn vrienddan moetmoet ookook gijgij diedie wegweg gaanik bezit absoluutbezit absoluut nietsen sedert iksedert ik opik op eenop een nachteen nacht dienacht die beslissingdie beslissing hebbeslissing heb genomenwerd de wereldde wereld vanwereld van mijnvan mijn ervaringenmijn ervaringen metervaringen met viermet vier dingenvier dingen verrijktvrijheid en vreugdeals gij diegij die dingendie dingen wiltdingen wilt bezittendan moet ookmoet ook gijook gij diegij die wegdie weg gaan

Het is mijn ongeluk, en waarschijnlijk mijn grote geluk, om de dingen te gebruiken zoals mijn hartstocht me zegt te doen. Ik stop alle dingen in mijn schilderijen zoals het mij bevalt. Die dingen, het is dikke pech voor hen, ze zullen zich er in moeten berustenWaarom zou ik trouwen? Ik heb drie huisdieren die hetzelfde doen als een echtgenoot. Mijn hond gromt in de ochtend, mijn papegaai vloekt de hele middag en mijn kat komt diep in de nacht thuisEén enkele weg is er op de wereld, die niemand kan gaan dan gij. Vraag niet waarheen hij leidt, ga hem!Vier persoonlijke voornaamwoorden verstoren de vrede in de wereld; Ik, Gij, Mijn, DijnMijn ideaal! Soms verbeeld ik mij, dat gij en ik spelen op een wip; wanneer ik stijg, daalt gij tot onder mijn voeten, en wanneer ik daal, stijgt gij tot boven mijn hoofdWilt gij gelukkig leven, dan moet gij slechts weinig bespiegelingen over het leven houden