Ik ga op een paar meter afstand van mijn doeken staan en dan smijt ik de verf zo uit de bus ertegenaan. De verf die eraf wil lopen zet ik vast met gips. Een kwast gebruik ik nooit. Dat is ouderwets. Het is een trefzeker systeem als je het onder de knie hebt


ik-ga-op-een-paar-meter-afstand-van-mijn-doeken-staan-dan-smijt-ik-de-verf-zo-uit-de-bus-ertegenaan-de-verf-die-eraf-wil-lopen-zet-ik-vast-met-gips
jan cremerikgaopeenpaarmeterafstandvanmijndoekenstaandansmijtikdeverfzouitbusertegenaandedieerafwillopenzetvastmetgipseenkwastgebruiknooitdatisouderwetshettrefzekersysteemalshetonderkniehebtik gaga opop eeneen paarpaar metermeter afstandvan mijnmijn doekendoeken staanstaan enen dandan smijtsmijt ikik dede verfverf zozo uituit dede busbus ertegenaande verfverf diedie eraferaf wilwil lopenlopen zetzet ikik vastvast metmet gipseen kwastkwast gebruikgebruik ikik nooitdat isis ouderwetshet isis eeneen trefzekertrefzeker systeemsysteem alsals jeje hethet onderonder dede knieknie hebtik ga opga op eenop een paareen paar meterpaar meter afstandmeter afstand vanafstand van mijnvan mijn doekenmijn doeken staandoeken staan enstaan en danen dan smijtdan smijt iksmijt ik deik de verfde verf zoverf zo uitzo uit deuit de busde bus ertegenaande verf dieverf die erafdie eraf wileraf wil lopenwil lopen zetlopen zet ikzet ik vastik vast metvast met gipseen kwast gebruikkwast gebruik ikgebruik ik nooitdat is ouderwetshet is eenis een trefzekereen trefzeker systeemtrefzeker systeem alssysteem als jeals je hetje het onderhet onder deonder de kniede knie hebt

We hebben genoeg van hun verfijnde kleurengammas. Het is allemaal rotzooi, esthetica. Ik sodemieter verf op een doek, ik druip, spat, sla schop, ik vecht met verf, soms win ik -Jan Cremer
we-hebben-genoeg-van-hun-verfijnde-kleurengammas-het-is-allemaal-rotzooi-esthetica-ik-sodemieter-verf-op-een-doek-ik-druip-spat-sla-schop-ik-vecht
Ik rotzooi maar een beetje aan. Ik leg het er tegenwoordig flink dik op, ik smijt de verf er met kwasten en plamuurmessen en blote handen tegenaan. Ik gooi er soms hele potten tegelijk op -Karel Appel
ik-rotzooi-maar-een-beetje-aan-ik-leg-het-er-tegenwoordig-flink-dik-op-ik-smijt-de-verf-er-met-kwasten-plamuurmessen-blote-handen-tegenaan-ik-gooi
Er bestaat geen ergere beperking van de menselijke vrijheid dan zitten in een systeem met voor iedereen een vast aantal uren werk en een vast inkomen -John Kenneth Galbraith
er-bestaat-geen-ergere-beperking-van-de-menselijke-vrijheid-dan-zitten-in-een-systeem-met-voor-iedereen-een-vast-aantal-uren-werk-een-vast-inkomen
Iedereen wil wel met je mee in de limo. Maar wat je nodig hebt is iemand die de bus met je pakt, als je limo kapot is -Oprah Winfrey
iedereen-wil-wel-met-mee-in-de-limo-maar-wat-nodig-hebt-is-iemand-die-de-bus-met-pakt-als-limo-kapot-is