Ik geloof niet dat een hoefijzer geluk brengt. Men heeft mij immers gezegd dat het ook geluk brengt als je er niet in gelooft


ik-geloof-niet-dat-een-hoefijzer-geluk-brengt-men-heeft-mij-immers-gezegd-dat-het-ook-geluk-brengt-als-er-niet-in-gelooft
wiet van broeckhovenikgeloofnietdateenhoefijzergelukbrengtmenheeftmijimmersgezegdhetookbrengtalseringelooftik geloofgeloof nietniet datdat eeneen hoefijzerhoefijzer gelukgeluk brengtmen heeftheeft mijmij immersimmers gezegdgezegd datdat hethet ookook gelukgeluk brengtbrengt alsals jeje erer nietniet inin gelooftik geloof nietgeloof niet datniet dat eendat een hoefijzereen hoefijzer gelukhoefijzer geluk brengtmen heeft mijheeft mij immersmij immers gezegdimmers gezegd datgezegd dat hetdat het ookhet ook gelukook geluk brengtgeluk brengt alsbrengt als jeals je erje er nieter niet inniet in gelooftik geloof niet datgeloof niet dat eenniet dat een hoefijzerdat een hoefijzer gelukeen hoefijzer geluk brengtmen heeft mij immersheeft mij immers gezegdmij immers gezegd datimmers gezegd dat hetgezegd dat het ookdat het ook gelukhet ook geluk brengtook geluk brengt alsgeluk brengt als jebrengt als je erals je er nietje er niet iner niet in gelooftik geloof niet dat eengeloof niet dat een hoefijzerniet dat een hoefijzer gelukdat een hoefijzer geluk brengtmen heeft mij immers gezegdheeft mij immers gezegd datmij immers gezegd dat hetimmers gezegd dat het ookgezegd dat het ook gelukdat het ook geluk brengthet ook geluk brengt alsook geluk brengt als jegeluk brengt als je erbrengt als je er nietals je er niet inje er niet in gelooft

Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet -Alain
er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet
Ik geloof niet in bijgeloof, want dat brengt ongeluk -Wiet van Broeckhoven
ik-geloof-niet-in-bijgeloof-want-dat-brengt-ongeluk
Wie gelukkig is, brengt geluk en neemt het niet; het komt van hem en keert terug tot hem die het heeft gegeven -Friedrich von Bodenstedt
wie-gelukkig-is-brengt-geluk-neemt-het-niet-het-komt-van-hem-keert-terug-tot-hem-die-het-heeft-gegeven
Geld brengt geen geluk, maar een beetje geluk kan je een heleboel geld opbrengen -Lea Couzin
geld-brengt-geen-geluk-maar-een-beetje-geluk-kan-een-heleboel-geld-opbrengen
Wie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maakt -Erasmus
wie-gelooft-dat-het-menselijk-geluk-is-gelegen-in-het-bezit-van-kennis-van-een-voorwerp-of-eigenschap-vergist-zich-schromelijk-het-ware-geluk-bestaat