Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het dus altijd een gelijkspel worden


ik-geloof-niet-in-spanje-slaan-alle-22-spelers-een-kruisje-voordat-ze-het-veld-opkomen-als-het-werkt-zal-het-dus-altijd-een-gelijkspel-worden
johan cruijffikgeloofnietinspanjeslaanalle22spelerseenkruisjevoordatzehetveldopkomenalswerktzaldusaltijdgelijkspelwordenik geloofgeloof nietin spanjespanje slaanslaan allealle 2222 spelersspelers eeneen kruisjekruisje voordatvoordat zeze hethet veldveld opkomenals hethet werktzal hethet dusdus altijdaltijd eeneen gelijkspelgelijkspel wordenik geloof nietin spanje slaanspanje slaan alleslaan alle 22alle 22 spelers22 spelers eenspelers een kruisjeeen kruisje voordatkruisje voordat zevoordat ze hetze het veldhet veld opkomenals het werktzal het dushet dus altijddus altijd eenaltijd een gelijkspeleen gelijkspel wordenin spanje slaan allespanje slaan alle 22slaan alle 22 spelersalle 22 spelers een22 spelers een kruisjespelers een kruisje voordateen kruisje voordat zekruisje voordat ze hetvoordat ze het veldze het veld opkomenzal het dus altijdhet dus altijd eendus altijd een gelijkspelaltijd een gelijkspel wordenin spanje slaan alle 22spanje slaan alle 22 spelersslaan alle 22 spelers eenalle 22 spelers een kruisje22 spelers een kruisje voordatspelers een kruisje voordat zeeen kruisje voordat ze hetkruisje voordat ze het veldvoordat ze het veld opkomenzal het dus altijd eenhet dus altijd een gelijkspeldus altijd een gelijkspel worden

Ik moest dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof. Het vooroordeel dat in de metafysica vooruitgang geboekt kan worden zonder een kritiek van de zuivere rede, is de ware bron van alle ongeloof dat strijdig is met de zedelijkheid, en dat altijd zeer dogmatisch isAls u één geloof hebt verlaten, verlaat al het geloof niet. Er is altijd een alternatief voor het geloof dat wij hebben verloren. Of is het hetzelfde geloof onder een ander masker?Een van de merkwaardige dingen in het leven is dat we geconditioneerd zijn door het werkwoord 'worden', want hierin liggen zowel heden, verleden als toekomst besloten. De hele religieuze conditionering is op dit werkwoord worden gebaseerd; hemel en hel, alle vormen van geloof, alle verlossers en alle buitensporigheden hangen ermee samenHet geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaanIk koop niet graag spelers. Ik ben een coach die spelers beter wil – en kan – makenIk geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er iets anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is