Ik verbaas mij steeds over de ondankbaarheid der mensen, of moet ik het laksheid noemen, dat er in loop der eeuwen nimmer iemand is opgestaan, die een loflied op de zotheid heeft geschreven


ik-verbaas-mij-steeds-over-de-ondankbaarheid-der-mensen-of-moet-ik-het-laksheid-noemen-dat-er-in-loop-der-eeuwen-nimmer-iemand-is-opgestaan-die-een
erasmusikverbaasmijsteedsoverdeondankbaarheiddermensenofmoetikhetlaksheidnoemendaterinloopeeuwennimmeriemandisopgestaandieeenlofliedopzotheidheeftgeschrevenik verbaasverbaas mijmij steedssteeds overover dede ondankbaarheidondankbaarheid derder mensenmoet ikik hethet laksheidlaksheid noemendat erer inin looploop derder eeuweneeuwen nimmernimmer iemandis opgestaandie eeneen lofliedloflied opop dede zotheidzotheid heeftheeft geschrevenik verbaas mijverbaas mij steedsmij steeds oversteeds over deover de ondankbaarheidde ondankbaarheid derondankbaarheid der mensenmoet ik hetik het laksheidhet laksheid noemendat er iner in loopin loop derloop der eeuwender eeuwen nimmereeuwen nimmer iemandnimmer iemand isiemand is opgestaandie een lofliedeen loflied oploflied op deop de zotheidde zotheid heeftzotheid heeft geschreven

De 'Lof der Zotheid', behoort tot de krachtigste pamfletten, die ooit geschreven zijnIk kan, dat is de maat der mij gegeven kracht, der daad, der bekwaamheid, der kunst, der wetenschapDe geschiedenis is een cyclisch gedicht dat door de Tijd geschreven wordt op de geheugens der mensen.O gij geboortedag, dat wij u in de loop der jaren nog vele malen mogen vieren en steeds gelukkiger en gelukkiger mogen zien terugkerenAls iemand bij het klimmen der jaren geen nieuwe vriendschapsbetrekkingen aanknoopt zal hij weldra alleen zijn. Men moet zijn vriendschap steeds bijwerkenEen mens die nimmer getracht heeft zich de gelijke der goden te maken, is minder dan een mens