Ik was twee weken geleden betrokken bij een zeer goed voorbeeld van orale anticonceptie. Ik vroeg een meisje met mij naar bed te gaan, zei ze


ik-was-twee-weken-geleden-betrokken-bij-een-zeer-goed-voorbeeld-van-orale-anticonceptie-ik-vroeg-een-meisje-met-mij-naar-bed-te-gaan-zei-ze-nee
woody allenikwastweewekengeledenbetrokkenbijeenzeergoedvoorbeeldvanoraleanticonceptievroegmeisjemetmijnaarbedtegaanzeizeneeik waswas tweetwee wekenweken geledengeleden betrokkenbetrokken bijbij eeneen zeerzeer goedgoed voorbeeldvoorbeeld vanorale anticonceptieik vroegvroeg eeneen meisjemeisje metmet mijmij naarnaar bedbed tete gaanzei zeik was tweewas twee wekentwee weken geledenweken geleden betrokkengeleden betrokken bijbetrokken bij eenbij een zeereen zeer goedzeer goed voorbeeldgoed voorbeeld vanvoorbeeld van oralevan orale anticonceptieik vroeg eenvroeg een meisjeeen meisje metmeisje met mijmet mij naarmij naar bednaar bed tebed te gaanik was twee wekenwas twee weken geledentwee weken geleden betrokkenweken geleden betrokken bijgeleden betrokken bij eenbetrokken bij een zeerbij een zeer goedeen zeer goed voorbeeldzeer goed voorbeeld vangoed voorbeeld van oralevoorbeeld van orale anticonceptieik vroeg een meisjevroeg een meisje meteen meisje met mijmeisje met mij naarmet mij naar bedmij naar bed tenaar bed te gaanik was twee weken geledenwas twee weken geleden betrokkentwee weken geleden betrokken bijweken geleden betrokken bij eengeleden betrokken bij een zeerbetrokken bij een zeer goedbij een zeer goed voorbeeldeen zeer goed voorbeeld vanzeer goed voorbeeld van oralegoed voorbeeld van orale anticonceptieik vroeg een meisje metvroeg een meisje met mijeen meisje met mij naarmeisje met mij naar bedmet mij naar bed temij naar bed te gaan

Het bed is een verzameling van tegenstrijdigheden: wij gaan er in met tegenzin, met spijt gaan wij er uit, en elke avond nemen wij ons voor het vroeg te verlaten, maar elke morgen richten wij het zo in, dat wij er zo lang mogelijk in kunnen blijvenAls je niet naar bed gaat voor de vogels beginnen te krijsen, heeft het helemaal geen zin meer om naar bed te gaanMen kan beter de hele nacht opzitten dan met een draak naar bed gaanEen vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefdeHuwelijk: daarmee vergeleken is met-elkaar-naar-bed- gaan kinderspelOuderdom: vroeg en te lang te bed, een goed middagdutje en klagen dat er nauwelijks tijd overblijft om iets te doen