In een tijd van nationale crisis, moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek.


in-een-tijd-van-nationale-crisis-moeten-mensen-van-goede-wil-vrijgevigheid-in-staat-zijn-om-zich-te-verenigen-ongeacht-de-partij-of-de-politiek
john f. kennedyineentijdvannationalecrisismoetenmensengoedewilvrijgevigheidinstaatzijnomzichteverenigenongeachtdepartijofpolitiekin eeneen tijdtijd vanvan nationalenationale crisismoeten mensenmensen vanvan goedegoede wilwil enen vrijgevigheidvrijgevigheid inin staatstaat zijnzijn omom zichzich tete verenigenongeacht dede partijde politiekin een tijdeen tijd vantijd van nationalevan nationale crisismoeten mensen vanmensen van goedevan goede wilgoede wil enwil en vrijgevigheiden vrijgevigheid invrijgevigheid in staatin staat zijnstaat zijn omzijn om zichom zich tezich te verenigenongeacht de partijpartij of dein een tijd vaneen tijd van nationaletijd van nationale crisismoeten mensen van goedemensen van goede wilvan goede wil engoede wil en vrijgevigheidwil en vrijgevigheid inen vrijgevigheid in staatvrijgevigheid in staat zijnin staat zijn omstaat zijn om zichzijn om zich teom zich te verenigende partij of departij of de politiekin een tijd van nationaleeen tijd van nationale crisismoeten mensen van goede wilmensen van goede wil envan goede wil en vrijgevigheidgoede wil en vrijgevigheid inwil en vrijgevigheid in staaten vrijgevigheid in staat zijnvrijgevigheid in staat zijn omin staat zijn om zichstaat zijn om zich tezijn om zich te verenigenongeacht de partij of dede partij of de politiek

In de politiek is het haast een gemeenplaats dat een partij van orde of stabiliteit, en een partij van vooruitgang en hervorming, beide noodzakelijke elementen zijn voor een gezond politiek levenEen goede kans krijgt ieder op zijn tijd, maar er partij van te trekken is slechts aan weinigen gegevenTegenwoordig is de schitterendste en best beloonde loopbaan in de politiek die van een revolutionair die zijn partij verraadtMedelijden is alleen maar een gevoel van goedwillende mensen die niet bij machte zijn iets te doen. Medelijden is maar een luxe of een zwakheid. Prijzenswaardig is degene die in staat is zijn goede wil in daden om te zettenLaten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie - gelijkheid en vrijheid zal verenigen.Hoe moeilijker een politiek vraagstuk is, hoe meer mensen men vindt die zich in staat achten het op te lossen