In het burgerleven wordt men gestraft voor dingen die men doet; het militaire strafrecht voegt daaraan echter een nieuw beginsel toe: in dienst wordt men gestraft voor de dingen die men niet doet


in-het-burgerleven-wordt-men-gestraft-voor-dingen-die-men-doet-het-militaire-strafrecht-voegt-daaraan-echter-een-nieuw-beginsel-toe-in-dienst-wordt
john steinbeckinhetburgerlevenwordtmengestraftvoordingendiedoetmilitairestrafrechtvoegtdaaraanechtereennieuwbeginseltoeindienstdenietdoetin hethet burgerlevenburgerleven wordtwordt menmen gestraftgestraft voordingen diedie menmen doethet militairemilitaire strafrechtstrafrecht voegtvoegt daaraandaaraan echterechter eeneen nieuwnieuw beginselbeginsel toein dienstdienst wordtwordt menmen gestraftgestraft voorde dingendingen diedie menmen nietniet doetin het burgerlevenhet burgerleven wordtburgerleven wordt menwordt men gestraftmen gestraft voorgestraft voor dingenvoor dingen diedingen die mendie men doethet militaire strafrechtmilitaire strafrecht voegtstrafrecht voegt daaraanvoegt daaraan echterdaaraan echter eenechter een nieuween nieuw beginselnieuw beginsel toein dienst wordtdienst wordt menwordt men gestraftmen gestraft voorgestraft voor devoor de dingende dingen diedingen die mendie men nietmen niet doet

Op twee dingen moet men nooit vertrouwen: dat het verborgen blijft, als men kwaad doet, en dat het bemerkt wordt, wan-neer men goed doet -Ludwig Fulda
op-twee-dingen-moet-men-nooit-vertrouwen-dat-het-verborgen-blijft-als-men-kwaad-doet-dat-het-bemerkt-wordt-wan-neer-men-goed-doet
Op twee dingen moet men zich nooit verlaten: dat het verborgen blijft wanneer men kwaad doe en dat het opgemerkt wordt wanneer men goed doet -Ludwig Fulda
op-twee-dingen-moet-men-zich-nooit-verlaten-dat-het-verborgen-blijft-wanneer-men-kwaad-doe-dat-het-opgemerkt-wordt-wanneer-men-goed-doet
De meeste dingen in het leven doet men, ook al doet men het anders voorkomen, vanwege de vrouwen -Hermann Hesse
de-meeste-dingen-in-het-leven-doet-men-ook-al-doet-men-het-anders-voorkomen-vanwege-de-vrouwen
De zedelijke orde heeft hare wetten; zij zijn onverzoenlijk, en men wordt altijd gestraft wanneer men ze miskend heeft -Honoré de Balzac
de-zedelijke-orde-heeft-hare-wetten-zij-zijn-onverzoenlijk-men-wordt-altijd-gestraft-wanneer-men-ze-miskend-heeft
Dit is voor mij het ware beginsel der verdraagzaamheid; aan iedere richting doet men onrecht, zolang men weigert in hare vertegenwoordigers, mensen te zien -Allard Pierson
dit-is-voor-mij-het-ware-beginsel-der-verdraagzaamheid-aan-iedere-richting-doet-men-onrecht-zolang-men-weigert-in-hare-vertegenwoordigers-mensen-te
Rijk wordt men pas door dingen die men niet begeert -Mahatma Gandhi
rijk-wordt-men-door-dingen-die-men-niet-begeert