In het leven van vele mensen sterven de ouders te laat


in-het-leven-van-vele-mensen-sterven-de-ouders-te-laat
marie claire loupardinhetlevenvanvelemensenstervendeouderstelaatin hethet levenleven vanvan velevele mensenmensen stervensterven dede oudersouders tete laatin het levenhet leven vanleven van velevan vele mensenvele mensen stervenmensen sterven desterven de oudersde ouders teouders te laatin het leven vanhet leven van veleleven van vele mensenvan vele mensen stervenvele mensen sterven demensen sterven de ouderssterven de ouders tede ouders te laatin het leven van velehet leven van vele mensenleven van vele mensen stervenvan vele mensen sterven devele mensen sterven de oudersmensen sterven de ouders testerven de ouders te laat

Beklaag u niet over de kortheid van het leven; er zijn meer mensen die te laat dan te vroeg stervenVele mensen sterven door verkeersongevallen. Vele mensen worden geboren door ongevallen bij het verkerenOok de beste mensen kunnen hun lot niet opschorten: de goeden sterven vroeg en de slechten sterven laatVele mensen sterven al op hun veertigste maar worden pas 30 jaar later begraven,Laat ons allen dapper genoeg zijn om de dood van een martelaar sterven, maar laat niemand zin hebben in het martelaarschapAlle jonge mensen komen vroeg of laat tot de verbluffende ontdekking dat ook ouders zo af en toe gelijk kunnen hebben