Je mag niet te hard oordelen over mijn secretaressen. Ze zijn lief en begripsvol als ik van een zware dag thuis terug op kantoor kom


je-mag-niet-te-hard-oordelen-over-mijn-secretaressen-ze-zijn-lief-begripsvol-als-ik-van-een-zware-dag-thuis-terug-op-kantoor-kom
wiet van broeckhovenmagniettehardoordelenovermijnsecretaressenzezijnliefbegripsvolalsikvaneenzwaredagthuisterugopkantoorkomje magmag nietniet tete hardhard oordelenoordelen overover mijnmijn secretaressenze zijnzijn lieflief enen begripsvolbegripsvol alsals ikik vanvan eeneen zwarezware dagdag thuisthuis terugterug opop kantoorje mag nietmag niet teniet te hardte hard oordelenhard oordelen overoordelen over mijnover mijn secretaressenze zijn liefzijn lief enlief en begripsvolen begripsvol alsbegripsvol als ikals ik vanik van eenvan een zwareeen zware dagzware dag thuisdag thuis terugthuis terug opterug op kantoorop kantoor komje mag niet temag niet te hardniet te hard oordelente hard oordelen overhard oordelen over mijnoordelen over mijn secretaressenze zijn lief enzijn lief en begripsvollief en begripsvol alsen begripsvol als ikbegripsvol als ik vanals ik van eenik van een zwarevan een zware dageen zware dag thuiszware dag thuis terugdag thuis terug opthuis terug op kantoorterug op kantoor komje mag niet te hardmag niet te hard oordelenniet te hard oordelen overte hard oordelen over mijnhard oordelen over mijn secretaressenze zijn lief en begripsvolzijn lief en begripsvol alslief en begripsvol als iken begripsvol als ik vanbegripsvol als ik van eenals ik van een zwareik van een zware dagvan een zware dag thuiseen zware dag thuis terugzware dag thuis terug opdag thuis terug op kantoorthuis terug op kantoor kom

'Ik kom voor die job van leeuwentemmer.' - 'Dat is jammer. Ik heb net iemand aangenomen. Maar kom morgen eens terug.' -Wiet van Broeckhoven
'ik-kom-voor-die-job-van-leeuwentemmer'-'dat-is-jammer-ik-heb-net-iemand-aangenomen-maar-kom-morgen-eens-terug'
Soms kom ik uitgeput thuis van het ongedwongen zijn -Godfried Bomans
soms-kom-ik-uitgeput-thuis-van-het-ongedwongen-zijn
Thuis ben ik de baas, mijn vrouw mag alleen de beslissingen nemen -Woody Allen
thuis-ben-ik-de-baas-mijn-vrouw-mag-alleen-de-beslissingen-nemen
Hoe heb ik ieder lief, tot wien ik maar mag spreken! Ook mijn vijanden behoren tot mijn zaligheid -Friedrich Nietzsche
hoe-heb-ik-ieder-lief-tot-wien-ik-maar-mag-spreken-ook-mijn-vijanden-behoren-tot-mijn-zaligheid
Mijn vulpen doet dag in dag uit zijn best. Want hij moet alles inventariseren Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vest -Simon Carmiggelt
mijn-vulpen-doet-dag-in-dag-uit-zijn-best-want-hij-moet-alles-inventariseren-als-ik-iets-zie-dat-hij-wil-kopiëren-dan-krijgt-hij-een-erectie-in-mijn
Ik zou het niet wagen mijn totale gebrek aan zedelijkheid te verdedigen. Nee, ik kom er rond voor uit. Ik heb een afschuw van wat ik ben, maar toch, al mijn goede wil ten spijt, kan ik niet anders zijn -Ovidius
ik-zou-het-niet-wagen-mijn-totale-gebrek-aan-zedelijkheid-te-verdedigen-nee-ik-kom-er-rond-voor-uit-ik-heb-een-afschuw-van-wat-ik-ben-maar-toch-al