Je zal altijd dol op me zijn. Ik vertegenwoordig alle zonden die je nooit de moed had om te begaan


je-zal-altijd-dol-op-me-zijn-ik-vertegenwoordig-alle-zonden-die-nooit-de-moed-had-om-te-begaan
oscar wildezalaltijddolopmezijnikvertegenwoordigallezondendienooitdemoedhadomtebegaanje zalzal altijdaltijd doldol opop meme zijnik vertegenwoordigvertegenwoordig allealle zondenzonden diedie jeje nooitnooit dede moedmoed hadhad omom tete begaanje zal altijdzal altijd dolaltijd dol opdol op meop me zijnik vertegenwoordig allevertegenwoordig alle zondenalle zonden diezonden die jedie je nooitje nooit denooit de moedde moed hadmoed had omhad om teom te begaanje zal altijd dolzal altijd dol opaltijd dol op medol op me zijnik vertegenwoordig alle zondenvertegenwoordig alle zonden diealle zonden die jezonden die je nooitdie je nooit deje nooit de moednooit de moed hadde moed had ommoed had om tehad om te begaanje zal altijd dol opzal altijd dol op mealtijd dol op me zijnik vertegenwoordig alle zonden dievertegenwoordig alle zonden die jealle zonden die je nooitzonden die je nooit dedie je nooit de moedje nooit de moed hadnooit de moed had omde moed had om temoed had om te begaan

Het is veel gemakkelijker om berouw te tonen over die zonden die we begaan hebben, dan berouw te tonen over die zonden die we van plan zijn te begaan -Josh Billings
het-is-veel-gemakkelijker-om-berouw-te-tonen-over-die-zonden-die-we-begaan-hebben-dan-berouw-te-tonen-over-die-zonden-die-we-van-plan-zijn-te-begaan
Mettertijd berouwt men alle zonden die men begaan heeft, en daarbij ook een paar die men nagelaten heeft -Brigitte Bardot
mettertijd-berouwt-men-alle-zonden-die-men-begaan-heeft-daarbij-ook-een-paar-die-men-nagelaten-heeft
Ik heb veel fouten begaan, maar ik heb nooit de fout begaan te beweren dat ik er nooit een begaan had -James Gordon Bennett Jr
ik-heb-veel-fouten-begaan-maar-ik-heb-nooit-de-fout-begaan-te-beweren-dat-ik-er-nooit-een-begaan-had
We begaan heel veel zonden om ze te kunnen berouwen -Friedrich Hebbel
we-begaan-heel-veel-zonden-om-ze-te-kunnen-berouwen
Een verstandshuwelijk sluiten, wil in de meeste gevallen zeggen; al zijn verstand bijeen rapen om de grootste dwaasheid te begaan, die een mens begaan kan -Marie von Ebner-Eschenbach
een-verstandshuwelijk-sluiten-wil-in-de-meeste-gevallen-zeggen-al-zijn-verstand-bijeen-rapen-om-de-grootste-dwaasheid-te-begaan-die-een-mens-begaan