Jezus moet veel gezegd hebben dat niet in de bijbel staat. Daaronder moet veel schoons geweest zijn. Er staat van Jezus veel in de bijbel, wat Jezus niet gezegd kan hebben


jezus-moet-veel-gezegd-hebben-dat-niet-in-de-bijbel-staat-daaronder-moet-veel-schoons-geweest-zijn-er-staat-van-jezus-veel-in-de-bijbel-wat-jezus
multatulijezusmoetveelgezegdhebbendatnietindebijbelstaatdaaronderschoonsgeweestzijnerstaatvanbijbelwatkanjezus moetmoet veelveel gezegdgezegd hebbenhebben datdat nietniet inin dede bijbelbijbel staatdaaronder moetmoet veelveel schoonsschoons geweestgeweest zijner staatstaat vanvan jezusjezus veelveel inin dede bijbelwat jezusjezus nietniet gezegdgezegd kankan hebbenjezus moet veelmoet veel gezegdveel gezegd hebbengezegd hebben dathebben dat nietdat niet inniet in dein de bijbelde bijbel staatdaaronder moet veelmoet veel schoonsveel schoons geweestschoons geweest zijner staat vanstaat van jezusvan jezus veeljezus veel inveel in dein de bijbelwat jezus nietjezus niet gezegdniet gezegd kangezegd kan hebben

Jezus is slecht getekend in de bijbel. Wie dat niet voelt, is Jezus' vriend niet. Om Jezus te waarderen moet men 'n groot gedeelte van de evangeliën wegwerpenIk heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamde christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof  -- schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide, maar in 't christendom zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom. Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemdeIk heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamd Christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof - schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide -maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendomEr is 'n zotte begripsverwarring in de mening dat ik 'n vijand van Jezus wezen zou. Van de duizend en één christendommen, ja! En ik beweer dat Jezus in die vijandschap m'n bondgenoot wezen zouVeel zeggen en zeggen wat gezegd moet worden zijn tweeVeel kan, veel moet geschieden, dat men met woorden niet mag bekennen