Kan iemand volhouden dat iemand met een zekere ontwikkeling iets uit een krant kan leren dat de moeite waard is? Hij kan er uit leren wat er in het parlement gezegd is, werpt u tegen. Wel, zal dat tot zijn ontwikkeling bijdragen?


kan-iemand-volhouden-dat-iemand-met-een-zekere-ontwikkeling-iets-uit-een-krant-kan-leren-dat-de-moeite-waard-is-hij-kan-er-uit-leren-wat-er-in-het
robert cecilkaniemandvolhoudendatmeteenzekereontwikkelingietsuitkrantkanlerendemoeitewaardishijerwatinhetparlementgezegdiswerpttegenwelzaltotzijnbijdragenkan iemandvolhouden datdat iemandmet eeneen zekerezekere ontwikkelingontwikkeling ietsiets uituit eeneen krantkrant kankan lerenleren datdat dede moeitemoeite waardwaard ishij kankan erer uituit lerenleren watwat erer inin hethet parlementparlement gezegdgezegd iswerpt uu tegenzal datdat tottot zijnzijn ontwikkelingontwikkeling bijdragenkan iemand volhoudeniemand volhouden datvolhouden dat iemanddat iemand metiemand met eenmet een zekereeen zekere ontwikkelingzekere ontwikkeling ietsontwikkeling iets uitiets uit eenuit een kranteen krant kankrant kan lerenkan leren datleren dat dedat de moeitede moeite waardmoeite waard ishij kan erkan er uiter uit lerenuit leren watleren wat erwat er iner in hetin het parlementhet parlement gezegdparlement gezegd iswerpt u tegenzal dat totdat tot zijntot zijn ontwikkelingzijn ontwikkeling bijdragen

Niemand boven de vijfendertig is de moeite van het ontmoeten waard die ons niet iets meer kan leren dan we ook alleen of uit een boek zouden kunnen opstekenAls iemand me kan laten zien en me kan overtuigen dat ik iets verkeerds denk of doe, dan zal ik met liefde veranderen; want ik wens de waarheid te weten, die nog nooit iemand gekwetst heeftEen futuroloog is iemand die zich kan indenken hoe de toekomst er uit zal zien, maar zich niet kan indenken dat die toekomst het zonder hem kan klaarspelenWanneer zul je leren dat een vader niet iemand is op wie je kan steunen, maar iemand die je verlost van de neiging om te steunen?Het minste wat een mens voor de gemeenschap kan doen, zal wel zijn te zorgen dat hij niemand tot last zijEen ontwikkeld mens moet ook leren rechtvaardig te zijn, te beginnen in zijn denken. En in zijn handelen moet hij het zeker zijn. Dat is de ware betekenis van geestelijke ontwikkeling