Lasteraars dient men te maken tot aanklagers; blijkt de aanklacht gefundeerd te zijn, dan dient de bewuste persoon beloond, of althans niet bestraft te worden; blijkt ze daarentegen ongefundeerd, dan dient hij bestraft te worden


lasteraars-dient-men-te-maken-tot-aanklagers-blijkt-de-aanklacht-gefundeerd-te-zijn-dan-dient-de-bewuste-persoon-beloond-of-althans-niet-bestraft-te
machiavellilasteraarsdientmentemakentotaanklagersblijktdeaanklachtgefundeerdzijndanbewustepersoonbeloondofalthansnietbestraftwordenzedaarentegenongefundeerdhijwordenlasteraars dientdient menmen tete makenmaken tottot aanklagersblijkt dede aanklachtaanklacht gefundeerdgefundeerd tete zijndan dientdient dede bewustebewuste persoonpersoon beloondalthans nietniet bestraftbestraft tete wordenblijkt zeze daarentegendaarentegen ongefundeerddan dientdient hijhij bestraftbestraft tete wordenlasteraars dient mendient men temen te makente maken totmaken tot aanklagersblijkt de aanklachtde aanklacht gefundeerdaanklacht gefundeerd tegefundeerd te zijndan dient dedient de bewustede bewuste persoonbewuste persoon beloondalthans niet bestraftniet bestraft tebestraft te wordenblijkt ze daarentegenze daarentegen ongefundeerddan dient hijdient hij bestrafthij bestraft tebestraft te worden

Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden -Jimmy Carter
onze-binding-aan-de-mensenrechten-dient-absoluut-te-zijn-onze-wetten-billijk-ons-natuurschoon-gespaard-de-sterke-dient-de-zwakke-niet-te-verdrukken
Ach, hij die zijn land dient, dient dikwijls een ondankbare -Voltaire
ach-hij-die-zijn-land-dient-dient-dikwijls-een-ondankbare
Men dient te leven alsof men gelukkig was, en dan wordt men het uiteindelijk. Het geluk kan getemd worden, zoals een kat -Marcel Jouhandeau
men-dient-te-leven-alsof-men-gelukkig-was-dan-wordt-men-het-uiteindelijk-het-geluk-kan-getemd-worden-zoals-een-kat
Niemand dient gelukkig genoemd te worden alvorens hij dood en begraven is -Ovidius
niemand-dient-gelukkig-genoemd-te-worden-alvorens-hij-dood-begraven-is