Mannen die goed met vrouwen kunnen omgaan weten doorgaans ook uitstekend hoe ze het zonder vrouwen kunnen stellen


mannen-die-goed-met-vrouwen-kunnen-omgaan-weten-doorgaans-ook-uitstekend-hoe-ze-het-zonder-vrouwen-kunnen-stellen
lord mancroftmannendiegoedmetvrouwenkunnenomgaanwetendoorgaansookuitstekendhoezehetzonderstellenmannen diedie goedgoed metmet vrouwenvrouwen kunnenkunnen omgaanomgaan wetenweten doorgaansdoorgaans ookook uitstekenduitstekend hoehoe zeze hethet zonderzonder vrouwenvrouwen kunnenkunnen stellenmannen die goeddie goed metgoed met vrouwenmet vrouwen kunnenvrouwen kunnen omgaankunnen omgaan wetenomgaan weten doorgaansweten doorgaans ookdoorgaans ook uitstekendook uitstekend hoeuitstekend hoe zehoe ze hetze het zonderhet zonder vrouwenzonder vrouwen kunnenvrouwen kunnen stellenmannen die goed metdie goed met vrouwengoed met vrouwen kunnenmet vrouwen kunnen omgaanvrouwen kunnen omgaan wetenkunnen omgaan weten doorgaansomgaan weten doorgaans ookweten doorgaans ook uitstekenddoorgaans ook uitstekend hoeook uitstekend hoe zeuitstekend hoe ze hethoe ze het zonderze het zonder vrouwenhet zonder vrouwen kunnenzonder vrouwen kunnen stellenmannen die goed met vrouwendie goed met vrouwen kunnengoed met vrouwen kunnen omgaanmet vrouwen kunnen omgaan wetenvrouwen kunnen omgaan weten doorgaanskunnen omgaan weten doorgaans ookomgaan weten doorgaans ook uitstekendweten doorgaans ook uitstekend hoedoorgaans ook uitstekend hoe zeook uitstekend hoe ze hetuitstekend hoe ze het zonderhoe ze het zonder vrouwenze het zonder vrouwen kunnenhet zonder vrouwen kunnen stellen

Mannen die zich niet met vrouwen bemoeien lopen grote kans het slachtoffer te worden van vrouwen die zich met mannen bemoeienIk heb sliep alleen met mannen waar ik mee getrouwd was. Hoeveel vrouwen kunnen mij dat na zeggen?Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannenDe mannen bestuderen de vrouwen voortdurend zonder hen ooit helemaal te leren kennen; de vrouwen hoeven de mannen niet te bestuderen, zij doorzien henDe vrouwen hebben geen ongelijk als zij zich niet willen aanpassen aan de voorschriften die op de wereld zijn ingesteld: de mannen hebben ze immers opgesteld zonder de vrouwen erin te kennenVrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten. Mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren