Meditatie is weg zwerven van deze wereld; men moet volslagen buitenstaander worden


meditatie-is-weg-zwerven-van-deze-wereld-men-moet-volslagen-buitenstaander-worden
krishnamurtimeditatieiswegzwervenvandezewereldmenmoetvolslagenbuitenstaanderwordenmeditatie isis wegweg zwervenzwerven vanvan dezedeze wereldmen moetmoet volslagenvolslagen buitenstaanderbuitenstaander wordenmeditatie is wegis weg zwervenweg zwerven vanzwerven van dezevan deze wereldmen moet volslagenmoet volslagen buitenstaandervolslagen buitenstaander wordenmeditatie is weg zwervenis weg zwerven vanweg zwerven van dezezwerven van deze wereldmen moet volslagen buitenstaandermoet volslagen buitenstaander wordenmeditatie is weg zwerven vanis weg zwerven van dezeweg zwerven van deze wereldmen moet volslagen buitenstaander worden

Men moet zoveel men kan iedereen verplichten in deze wereld; men heeft dikwijls iemand nodig, die kleiner is dan men zelf isIn deze onzindelijk denkende wereld, ben je ofwel iemands vrouw ofwel iemands hoer - of hard op weg om één van beiden te wordenIedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaar zijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders … Meditatie betekent het bewustzijn ontdoen van zijn inhoudZonder meditatie is men als een blinde in een wereld van grote schoonheid, licht en kleurDemocratie kan niet van buitenaf op een natie worden opgelegd. Elke samenleving moet op zoek naar zijn eigen weg, en geen weg is perfectMeditatie is geen vluchten uit de wereld, geen zichzelf afzonderen en afsluiten, maar veeleer het begrijpen van de wereld en haar wegen