Men bestudeert elkaar drie weken, men bemint elkaar drie maanden, men twist drie jaar, men duldt elkaar dertig jaar, en dan beginnen de kinderen van voren af aan


men-bestudeert-elkaar-drie-weken-men-bemint-elkaar-drie-maanden-men-twist-drie-jaar-men-duldt-elkaar-dertig-jaar-dan-beginnen-de-kinderen-van-voren
hippolyte tainemenbestudeertelkaardriewekenmenbemintmaandentwistjaarduldtdertigdanbeginnendekinderenvanvorenafaanmen bestudeertbestudeert elkaarelkaar driedrie wekenmen bemintbemint elkaarelkaar driedrie maandenmen twisttwist driedrie jaarmen duldtduldt elkaarelkaar dertigdertig jaaren dandan beginnenbeginnen dede kinderenkinderen vanvan vorenvoren afaf aanmen bestudeert elkaarbestudeert elkaar drieelkaar drie wekenmen bemint elkaarbemint elkaar drieelkaar drie maandenmen twist drietwist drie jaarmen duldt elkaarduldt elkaar dertigelkaar dertig jaaren dan beginnendan beginnen debeginnen de kinderende kinderen vankinderen van vorenvan voren afvoren af aan

In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kentMen ziet elkaar nog lange tijd uit gewoonte en zegt met de mond, dat men van elkaar houdt lang nadat onze gedragingen reeds zeggen dat men niet meer van elkander houdtMen moet van de grondstelling uitgaan, dat weten en geloven er niet zijn om elkaar uit te sluiten, doch om elkaar aan te vullen.Moest mijn vader binnen de drie jaar reïncarneren, kan ik dan de bestaande successierechten terugvorderen?Er zijn drie soorten van onwetendheid; niets weten, slecht weten wat men weet en iets anders weten dan wat men moet wetenAls men alle publicaties van alle VVV's naast elkaar zou leggen, dan blijkt dat het overal onuitsprekelijk heerlijk is. Maar als dit waar mocht zijn - en het is waar - waarom blijft men dan niet waar men is?