Men denkt er nooit aan dat men jong is; men herinnert zich slechts dat men het eenmaal was


men-denkt-er-nooit-aan-dat-men-jong-is-men-herinnert-zich-slechts-dat-men-het-eenmaal-was
emanuel wertheimermendenkternooitaandatmenjongisherinnertzichslechtsheteenmaalwasmen denktdenkt erer nooitnooit aanaan datdat menmen jongjong ismen herinnertherinnert zichzich slechtsslechts datdat menmen hethet eenmaaleenmaal wasmen denkt erdenkt er nooiter nooit aannooit aan dataan dat mendat men jongmen jong ismen herinnert zichherinnert zich slechtszich slechts datslechts dat mendat men hetmen het eenmaalhet eenmaal wasmen denkt er nooitdenkt er nooit aaner nooit aan datnooit aan dat menaan dat men jongdat men jong ismen herinnert zich slechtsherinnert zich slechts datzich slechts dat menslechts dat men hetdat men het eenmaalmen het eenmaal wasmen denkt er nooit aandenkt er nooit aan dater nooit aan dat mennooit aan dat men jongaan dat men jong ismen herinnert zich slechts datherinnert zich slechts dat menzich slechts dat men hetslechts dat men het eenmaaldat men het eenmaal was

Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftHet gevoel, dat men heeft voor de meeste weldoeners, lijkt op de erkentelijkheid, die men voor kiezentrekkers heeft: men houdt zich wel voor, dat zij ons goedgedaan hebben, maar men herinnert zich de pijn, die zij ons veroorzaakten, en bemint ze nietWanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.In de wereld zegt men dikwijls het kwaad dat men van iemand denkt, maar zelden denkt men het goede dat men van hem zegtAls men jong is, is men verbaasd over het lage beschavingspeil waarop de mensheid is blijven steken; op latere leeftijd verwondert men zich erover dat zij het nog zover gebracht heeftZodra men weet dat een man blind is, verbeeldt men zich dat men het hem van achteren aan kan zien.