Men is oud geworden, men is arm geworden, men is in een lege wereld terechtgekomen, wanneer men zijn moeder heeft verloren


men-is-oud-geworden-men-is-arm-geworden-men-is-in-een-lege-wereld-terechtgekomen-wanneer-men-zijn-moeder-heeft-verloren
mahabharatamenisoudgewordenmenarmineenlegewereldterechtgekomenwanneerzijnmoederheeftverlorenmen isis oudoud gewordenmen isis armarm gewordenmen isis inin eeneen legelege wereldwereld terechtgekomenwanneer menmen zijnzijn moedermoeder heeftheeft verlorenmen is oudis oud gewordenmen is armis arm gewordenmen is inis in eenin een legeeen lege wereldlege wereld terechtgekomenwanneer men zijnmen zijn moederzijn moeder heeftmoeder heeft verlorenmen is oud gewordenmen is arm gewordenmen is in eenis in een legein een lege wereldeen lege wereld terechtgekomenwanneer men zijn moedermen zijn moeder heeftzijn moeder heeft verlorenmen is in een legeis in een lege wereldin een lege wereld terechtgekomenwanneer men zijn moeder heeftmen zijn moeder heeft verloren

Hoe oud men is geworden, ziet men aan de gezichten van mensen die men jong heeft gekendMen moet oud zijn geworden om in te zien, hoe kort het leven isWanneer men altijd treurt en klaagt, zonder dat men zich verheft en vermant tot onderwerping, dan heeft men aarde en hemel tegelijk verloren en slechts ziekelijke gevoeligheid overgehoudenWanneer men alles verloren heeft, wanneer men geen hoop meer heeft, is het leven een schande en de dood een plichtWat noemt men waarheid? De dwaling, die eeuwen oud is geworden?Wanneer men genoeg ervaring heeft verzameld, is men te oud om ze te gebruiken