Men kan met recht zeggen, dat wat wij doen, afhangt van wat wij zijn; doch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wij voortdurend onszelf scheppen


men-kan-met-recht-zeggen-dat-wat-wij-doen-afhangt-van-wat-wij-zijn-doch-men-moet-er-bijvoegen-dat-wij-tot-op-zekere-hoogte-zijn-wat-wij-doen-dat-wij
henri-louis bergsonmenkanmetrechtzeggendatwatwijdoenafhangtvanzijndochmenmoeterbijvoegenwijtotopzekerehoogtezijnvoortdurendonszelfscheppenmen kankan metmet rechtrecht zeggendat watwat wijwij doenafhangt vanvan watwat wijwij zijndoch menmen moetmoet erer bijvoegenbijvoegen datdat wijtot opop zekerezekere hoogtezijn watwat wijwij doenen datdat wijwij voortdurendvoortdurend onszelfonszelf scheppenmen kan metkan met rechtmet recht zeggendat wat wijwat wij doenafhangt van watvan wat wijwat wij zijndoch men moetmen moet ermoet er bijvoegener bijvoegen datbijvoegen dat wijtot op zekereop zekere hoogtezijn wat wijwat wij doenen dat wijdat wij voortdurendwij voortdurend onszelfvoortdurend onszelf scheppen

Als wij doen wat wij behoren te doen, verdienen wij geen lof omdat het onze plicht is -Augustinus
als-wij-doen-wat-wij-behoren-te-doen-verdienen-wij-geen-lof-omdat-het-onze-plicht-is
Ik geloof, dat wij veilig heel wat meer kunnen vertrouwen dan wij doen -Henry David Thoreau
ik-geloof-dat-wij-veilig-heel-wat-meer-kunnen-vertrouwen-dan-wij-doen
Wij kunnen dikwijls niet begrijpen dat anderen datgene doen, wat wij in hun plaats eveneens gedaan zouden hebben -Otto Weiss
wij-kunnen-dikwijls-niet-begrijpen-dat-anderen-datgene-doen-wat-wij-in-hun-plaats-eveneens-gedaan-zouden-hebben
Te veel kennis over onszelf doen we op uit de blikken van anderen. Wij vertrouwen eerder op hoe wij gezien worden dan op hoe wij onszelf zien -Arthur Japin
te-veel-kennis-over-onszelf-doen-we-op-uit-de-blikken-van-anderen-wij-vertrouwen-eerder-op-hoe-wij-gezien-worden-dan-op-hoe-wij-onszelf-zien
Wij zijn wat andere mensen zeggen dat wij zijn -Eric Hoffer
wij-zijn-wat-andere-mensen-zeggen-dat-wij-zijn