Men kan zo dom zijn als men wil, als men de meerderheid meekrijgt, heeft men altijd gelijk


men-kan-zo-dom-zijn-als-men-wil-als-men-de-meerderheid-meekrijgt-heeft-men-altijd-gelijk
antoon vloemansmenkanzodomzijnalsmenwildemeerderheidmeekrijgtheeftaltijdgelijkmen kankan zozo domdom zijnzijn alsals menmen wilals menmen dede meerderheidmeerderheid meekrijgtheeft menmen altijdaltijd gelijkmen kan zokan zo domzo dom zijndom zijn alszijn als menals men wilals men demen de meerderheidde meerderheid meekrijgtheeft men altijdmen altijd gelijkmen kan zo domkan zo dom zijnzo dom zijn alsdom zijn als menzijn als men wilals men de meerderheidmen de meerderheid meekrijgtheeft men altijd gelijkmen kan zo dom zijnkan zo dom zijn alszo dom zijn als mendom zijn als men wilals men de meerderheid meekrijgt

Een intelligente vrouw is een vrouw met wie men zo dom kan zijn als men maar wilMen beoefent de kritiek als men de kunst niet kan beoefenen, evenals men spion wordt als men geen soldaat kan zijnAls men iemand eens recht wil berispen, leidt men dat gewoonlijk in met lof; wil men iets op de grond smijten, dan heft men het eerst opPas als men precies weet hoe de kleinkinderen zijn uitgevallen, kan men beoordelen of men zijn kinderen goed heeft opgevoedZolang men zwijgt, kan men voor wijze gelden; maar als men spreken gaat, dan is men het slechts zeldenIk wil dat men, als men mij gelezen heeft, mij kan herlezen