Men moest ijdel genoeg zijn om lof te kunnen smaken, trots genoeg om er buiten te kunnen


men-moest-ijdel-genoeg-zijn-om-lof-te-kunnen-smaken-trots-genoeg-om-er-buiten-te-kunnen
jean rostandmenmoestijdelgenoegzijnomloftekunnensmakentrotserbuitenmen moestmoest ijdelijdel genoeggenoeg zijnzijn omom loflof tete kunnenkunnen smakentrots genoeggenoeg omom erer buitenbuiten tete kunnenmen moest ijdelmoest ijdel genoegijdel genoeg zijngenoeg zijn omzijn om lofom lof telof te kunnente kunnen smakentrots genoeg omgenoeg om erom er buitener buiten tebuiten te kunnenmen moest ijdel genoegmoest ijdel genoeg zijnijdel genoeg zijn omgenoeg zijn om lofzijn om lof teom lof te kunnenlof te kunnen smakentrots genoeg om ergenoeg om er buitenom er buiten teer buiten te kunnenmen moest ijdel genoeg zijnmoest ijdel genoeg zijn omijdel genoeg zijn om lofgenoeg zijn om lof tezijn om lof te kunnenom lof te kunnen smakentrots genoeg om er buitengenoeg om er buiten teom er buiten te kunnen

Wie meent genoeg in zichzelf te kunnen vinden om het buiten iedereen te kunnen stellen, bedriegt zich zeer; maar wie meent dat men het niet buiten hem kan stellen, bedriegt zich nog veel ergerWeinig zielen zijn flink genoeg, weinig harten diep en teder genoeg, om een groot verdriet te kunnen bewarenMen moet af en toe nuchter genoeg zijn om ook de dronkenschap te kunnen prijzenMensen kunnen niet bekeerd worden, men moet er ziek genoeg voor zijnNiemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopenVertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven