Men moet van de grondstelling uitgaan, dat weten en geloven er niet zijn om elkaar uit te sluiten, doch om elkaar aan te vullen.


men-moet-van-de-grondstelling-uitgaan-dat-weten-geloven-er-niet-zijn-om-elkaar-uit-te-sluiten-doch-om-elkaar-aan-te-vullen
johann wolfgang von goethemenmoetvandegrondstellinguitgaandatwetengelovenernietzijnomelkaaruittesluitendochaanvullenmen moetmoet vanvan dede grondstellinggrondstelling uitgaandat wetenweten enen gelovengeloven erer nietniet zijnzijn omom elkaarelkaar uituit tete sluitendoch omom elkaarelkaar aanaan tete vullenmen moet vanmoet van devan de grondstellingde grondstelling uitgaandat weten enweten en gelovenen geloven ergeloven er nieter niet zijnniet zijn omzijn om elkaarom elkaar uitelkaar uit teuit te sluitendoch om elkaarom elkaar aanelkaar aan teaan te vullenmen moet van demoet van de grondstellingvan de grondstelling uitgaandat weten en gelovenweten en geloven eren geloven er nietgeloven er niet zijner niet zijn omniet zijn om elkaarzijn om elkaar uitom elkaar uit teelkaar uit te sluitendoch om elkaar aanom elkaar aan teelkaar aan te vullenmen moet van de grondstellingmoet van de grondstelling uitgaandat weten en geloven erweten en geloven er nieten geloven er niet zijngeloven er niet zijn omer niet zijn om elkaarniet zijn om elkaar uitzijn om elkaar uit teom elkaar uit te sluitendoch om elkaar aan teom elkaar aan te vullen

Zijn en niet-zijn brengen elkaar voort. Lang en kort vullen elkaar aan. Hoog en laag passen bij elkaar. Voor en achter volgen na elkaar. Daarom handelt de wijze niet, maar leeft hij volgens de leer die niet in woorden is uit te drukkenElkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar gelovenMen ziet elkaar nog lange tijd uit gewoonte en zegt met de mond, dat men van elkaar houdt lang nadat onze gedragingen reeds zeggen dat men niet meer van elkander houdtMen bestudeert elkaar drie weken, men bemint elkaar drie maanden, men twist drie jaar, men duldt elkaar dertig jaar, en dan beginnen de kinderen van voren af aanWat de meeste mensen van elkaar weten, is slechts juist genoeg om zich in elkaar te kunnen vergissenGeloven en weten zijn twee rails, die evenwijdig lopen en elkaar nooit ontmoeten, behalve bij het kind