Men wordt geen goed mens doordat men toegeeflijk is voor anderen, maar doordat men streng is voor zichzelf


men-wordt-geen-goed-mens-doordat-men-toegeeflijk-is-voor-anderen-maar-doordat-men-streng-is-voor-zichzelf
moritz heimannmenwordtgeengoedmensdoordatmentoegeeflijkisvooranderenmaarstrengzichzelfmen wordtwordt geengeen goedgoed mensmens doordatdoordat menmen toegeeflijktoegeeflijk isis voormaar doordatdoordat menmen strengstreng isis voormen wordt geenwordt geen goedgeen goed mensgoed mens doordatmens doordat mendoordat men toegeeflijkmen toegeeflijk istoegeeflijk is vooris voor anderenmaar doordat mendoordat men strengmen streng isstreng is vooris voor zichzelfmen wordt geen goedwordt geen goed mensgeen goed mens doordatgoed mens doordat menmens doordat men toegeeflijkdoordat men toegeeflijk ismen toegeeflijk is voortoegeeflijk is voor anderenmaar doordat men strengdoordat men streng ismen streng is voorstreng is voor zichzelfmen wordt geen goed menswordt geen goed mens doordatgeen goed mens doordat mengoed mens doordat men toegeeflijkmens doordat men toegeeflijk isdoordat men toegeeflijk is voormen toegeeflijk is voor anderenmaar doordat men streng isdoordat men streng is voormen streng is voor zichzelf

Misvattingen ontstaan niet alleen doordat men dingen niet weet, maar ook doordat men zich al een oordeel aanmatigt, terwijl men nog niet alles weet wat daartoe nodig isGij moet niet geloven, dat men doordat men minister wordt, terstond wijzer en verstandiger wordt dan anderenMen maakt geen vijanden door wát men denkt, doch doordát men denktMen wordt tegenwoordig schrijver door te lezen, niet meer door zijn originaliteit. En mens wordt men door anderen na te apen. Men is net als al die anderen en ergo is men mens!Men houdt zichzelf voor de gek als men denkt dat een middelmatig mens slechts vatbaar is voor middelmatige hartstochtenDoordat men hem wil genezen, wordt hij ziek