Menigeen heeft zijn beschermheer alles te danken, zelfs de kinderen die hij heeft


menigeen-heeft-zijn-beschermheer-alles-te-danken-zelfs-de-kinderen-die-hij-heeft
otto weissmenigeenheeftzijnbeschermheerallestedankenzelfsdekinderendiehijmenigeen heeftheeft zijnzijn beschermheerbeschermheer allesalles tete dankenzelfs dede kinderenkinderen diedie hijhij heeftmenigeen heeft zijnheeft zijn beschermheerzijn beschermheer allesbeschermheer alles tealles te dankenzelfs de kinderende kinderen diekinderen die hijdie hij heeftmenigeen heeft zijn beschermheerheeft zijn beschermheer alleszijn beschermheer alles tebeschermheer alles te dankenzelfs de kinderen diede kinderen die hijkinderen die hij heeftmenigeen heeft zijn beschermheer allesheeft zijn beschermheer alles tezijn beschermheer alles te dankenzelfs de kinderen die hijde kinderen die hij heeft

Menigeen die denkt dat hij een eigen thuis heeft gesticht ontdekt dat hij enkel een herberg voor zijn vrienden heeft geopend.Niemand heeft er een vermoeden van, hoeveel van zijn eerlijkheid hij aan de wetten te danken heeft.Benijdenswaardig is hij die geluk heeft met zijn kinderenWie humor heeft, die heeft bijna reeds genie. Wie slechts geestigheid heeft, die heeft meestal zelfs deze nietAlleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeftHij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijd