Mensen die snurken, vallen altijd het eerst in slaap


mensen-die-snurken-vallen-altijd-het-eerst-in-slaap
peter darbomensendiesnurkenvallenaltijdheteerstinslaapmensen diedie snurkenvallen altijdaltijd hethet eersteerst inin slaapmensen die snurkenvallen altijd hetaltijd het eersthet eerst ineerst in slaapvallen altijd het eerstaltijd het eerst inhet eerst in slaapvallen altijd het eerst inaltijd het eerst in slaap

Heel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft. Vallen zonder strijd is verrotting van de zielMatig uw toon; de vonken daarvan vallen het eerst op uKijk eerst, denk later, daarna testen. Maar altijd eerst kijkenSommige kunstenaars moeten de smaak van het publiek eerst bederven, om in de smaak te vallenIn een gezelschap van mensen die willen opvallen, is het erg opvallend als je niet probeert op te vallenHet zijn altijd de ogen die het eerst van liefde spreken